به‌کارگیری روش‌های فعالیت محور در آموزش زبان

نویسنده

چکیده

صاحب‌نظران آموزش زبان انگلیسی بر این باورند که آموزش زبان به شیوة فعالیت محور
(Task-based) شرایط مطلوبی برای یادگیری زبان دوم فراهم آورده و امر یادگیری را آسان می‌کند. به همین دلیل اخیراً تدریس زبان به شیوة فعالیت محور مورد توجه مدرسان زبان انگلیسی و تهیه و تدوین‌کنندگان مطالب درسی قرار گرفته است. مقالة حاضر ابتدا به بررسی مکاتب عمدة تهیه و تدوین مطالب درسی پرداخته و آنگاه سه روش تدریس فعالیت محور شامل 1) Procedural Syllabus 2)Process Syllabus و 3) Task-Based Language Teaching را کندوکاو می‌کند. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آماری پژوهش حاضر نشان می‌دهد که کیفیت کنش زبانی گروهی که با شیوة فعالیت-محور مورد آموزش قرار گرفته‌اند از نظر روانی و ساختار دستوری بهتر از گروه دیگر که به شیوْة ساختار- محور آموزش دیده‌اند می‌باشد. همچنین کیفیت کنش زبانی گروهی که با شیوه ساختار- محور مورد آموزش قرار گرفته‌اند از نظر ساختار دستوری بهتر از گروهی که با شیوه فعالیت-محور آموزش دیده‌اند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

It is argued that task-based instruction creates more favorable conditions and facilitates L2 acquisition. For this reason task-based language teaching has recently been the focus of the attention of many L2 language instructors and syllabus designers. The main purpose of this paper is first to discuss the current views and three schools of syllabus design and then review three kinds of task-based syllabi: A) Procedural Syllabus B) Process Syllabus and C) Task-Based Language Teaching. Finally, the results of a classroom research in which two groups have been taught under different approaches will be presented. Preliminary results of statistical analyses revealed that task-based language teaching led to greater fluency and complexity than structural-based language teaching, as reflected in greater number of Words per Pause and greater number of Lexical Density. But the result ran counter to our hypotheses in terms of accuracy. Structural-based language teaching approach led to greater accuracy than task-based language teaching, as reflected in greater number of Error-Free T-Units. Pedagogic implications are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • based Language Teaching/ Learning
  • Curriculum
  • Schools of Syllabus Design
  • Structure Based Teaching /Learning
  • Syllabus Design
  • Task