نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، ارتباط بین جهت‌گیری‌های انگیزشی، شامل وضعیت بی‌انگیزشی، انگیزش بیرونی، درونی و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونة تحقیق شامل 199 دانشجوی دانشگاه شیراز بود. این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به این منظور از تمامی کلاس‌های انگلیسی عمومی دانشگاه شیراز، 7 کلاس به تصادف انتخاب و تمامی دانشجویان این کلاس‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری جهت‌گیری‌های انگیزشی، از مقیاس جهت‌گیری‌های یادگیری زبان (LLOS) استفاده شد و مجموع نمرات امتحان میان ترم و پایان ترم درس انگلیسی عمومی نیز به عنوان شاخص میزان یادگیری زبان انگلیسی منظور شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد که جهت‌گیری بی‌انگیزشی دارای ارتباط منفی و معنادار با نمرات انگلیسی عمومی است. دو جهت‌گیری انگیزشی بیرونی و درونی ارتباط معناداری را با یادگیری زبان انگلیسی نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationships of amotivation, extrinsic motivation and intrinsic motivation with the English learning as a foreign language. 199 students at Shiraz University were selected by cluster sampling. The Language Learning Orientations Scale (LLOS) was used in order to measure amotivation, extrinsic motivation, and intrinsic motivation (as predictive variables). Sum of the scores in the mid term and final General English exams employed as an index of English learning (as criterion variable). Multiple regression analysis revealed that learning English predicted by scores of amotivation subscale. The scores of extrinsic and intrinsic motivations did not show any significant relationship with English learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education and training
  • Extrinsic Motivation
  • intrinsic motivation
  • psychology
  • teaching