جایگاه صرف در نظام دستوری زبان روسی

نویسنده

چکیده

واحدهای زبانی در ساختار زبان روسی، با قرار گرفتن در یک نظام مرتبه‌ای، سطوح مختلفی از سلسله مراتب را تشکیل می‌دهند. این سطوح عبارتند از «سطح واج»، «سطح‌ تکواژ»، «سطح واژه»، «سطح کلام». موضوع اصلی مطالعات علم صرف و علم نحو به ترتیب، سطح واژه و سطح کلام‌اند. در زبان‌شناسی روسی، این دو حوزة مطالعاتی از دیر باز به شکل سنتی دستور زبان نامیده می‌شوند. بررسی آثار و تحولات علمی و پژوهشی در زمینة علم صرف روسی، موجب می‌‌گردد تا بتوان چهار دورة مطالعات علم صرف روسی را، از عصر لامانوسوف تا به امروز از یکدیگر متمایز نمود. توجه به دو وجه صورت و معنای واژه، مهم‌ترین مشخصة مطالعات صرفی در طول این چهار دوره به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Different levels of hierarchical system are formed by linguistic units of Russian language. These levels are: “Phoneme”, “Morpheme”, “Word” and “Speech”. The main issues of Morphological and Syntactical studies are “word” and “speech”. In Russian Linguistics, both mentioned topics are called “Grammar”. Studying the scientific works and research developments in Russian Morphology since Lomonosov, four eras of Russian Morphological studies can be distinguished. The most important specification of morphological studies in these four eras is a focus on form and meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Form
  • Grammar
  • hierarchical system
  • linguistic units
  • Meaning