دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 311-615 
9. تحلیل بن‌مایه‌های اساطیری در رود راوی اثرابوتراب خسروی

صفحه 469-500

10.22059/jor.2017.128342.1239

پوران علی زاده؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی فخری