دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 311-615