بررسی تطبیقی تصویر حیوانات در اشعار کودک و نوجوان تد هیوز و عباس یمینی‌شریف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

 چکیده
امروزه ادبیات کودک و نوجوان با توجه به مفهوم کودکی، در مطالعات علوم انسانی جایگاهی ویژه یافته است. شعر کودک نیز یکی از شاخه‌های این‌ گونه از ادبیات است. بررسی این اشعار می‌تواند برای شاعران کودک و نوجوان راهگشا باشد و به پیشرفت کیفی این ژانر ارزشمند کمک کند. موضوع این مقاله بررسی اشعار کودک و نوجوان تد هیوز و عباس یمینی‌شریف است. دلیل انتخاب این شاعران مشابهت‌هایی است که در زمینة استفاده از مضامین طبیعت‌گرایانه، بخصوص به­ کارگیری شخصیت حیوانات، در آثارشان دیده می‌شود. این پژوهش دو بخش دارد:  بخش نظری که بر آراء نظریه‌پردازان مکتب امریکاییِ ادبیات تطبیقی تکیه دارد و بخش کاربردی که شامل تحلیل اشعار تد هیوز و عباس یمینی‌شریف و ذکر شواهد است. از آنجا که در مکتب امریکایی، صرفِ وجود شباهت می‌تواند زمینة‌ یک پژوهش تطبیقی باشد و همچنین ادبیات تطبیقیِ امریکایی نوعی مطالعات فرهنگی است، هدف اصلی این پژوهش نیز، شناخت شباهت‌ها و تفاوت‌ها و دستیابی به چشم‌اندازی از شعر کودک و نوجوان بخصوص با موضوع حیوانات، در دو کشور ایران و انگلستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Animal Pictures in Children and Youth’s Poems Ted Hughes & Abbass Yamini Sharif

نویسنده [English]

  • Shayesteh Ebrahimi 1
1 department of Persian language and literature, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2
چکیده [English]

Nowadays, children's literature regarding the concept of childhood, has a special place in the Humanities studies. Children's poetry is also a branch of this kind. Reviewing the lyrics might be useful for children's poets and a valuable help to improve the quality of the genre. This paper explores the children's poetry of Hughes and Yaminisharif. Their similarities in the use of naturalistic themes, especially the use of animal characters, are the reasons for this choice. The study has two parts:
The theoretical section that is based on the ideas of the theorists of the American doctrine of comparative literature.
The applied section, which includes an analysis of These tow poet's works and their evidence.
Since, according to the American approach, the mere existence of similarities can be The context of a comparative study and American comparative literature is a kind of cultural studies , The paper also aims at recognition of similarities, and achieving a perspective to the children’s poems, especially the ones with animal themes in Iran and England.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and youth’s poem
  • animal themed poems
  • Ted Hughes
  • Abbass YaminiSharif
  • England children and youth’s poem
  • American doctrine
  • Comparative literature
- منابع
انوشیروانی، علیرضا (1389). «ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران»، ادبیات تطبیقی(ویژه نامة فرهنگستان)، ش1.
حسن‌لی، کاووس ( 1389). «فراز و فرودهای شعر یمینی شریف». شعر. شماره 69.
سلاجقه، پروین (1387). از این باغ شرقی، چاپ دوم، تهران: کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان.
سیدی، سیدحسین (1390). «درآمدی توصیفی- تحلیلی بر ماهیت و چیستی ادبیات تطبیقی»، فصلنامة نقد و ادبیات تطبیقی، ش3.
شرکت‌مقدم، صدیقه (1388)، «مکتب‌های ادبیات تطبیقی»، مطالعات ادبیات تطبیقی، ش 12.
عطایی، فرشید (1380). «بازخوانی شعری از تدهیوز». گلستانه. شماره 34.
قاسمی، ضیاء (1379). «تد هیوز و یک کابوس شخصی»، گلستانه، ش22 و23.
هیوز، تد (1385). با قوم و خویش‌های  من آشنا شوید، ترجمة روحی افسر. تهران: کلاغ سپید.
یمینی‌شریف، عباس (1324). آواز فرشتگان. تهران: امیرکبیر، کتاب‌های طلایی 13.
___________ (1350). گل‌های گویا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
___________ (1352). باغ نغمه‌ها. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
___________ (1369). نیم قرن در باغ شعر کودکان. چاپ چهارم. تهران: روش نو.
___________ (1387)، آواز سوسک. چاپ اول. تهران: روش نو.
Hughes, Ted(1967). Poetry Is. New York: Doubleday and Company.
_________ (1976). Season songs. London: Faber and Faber.
_________ (1978). Moon-bells and other poems. London: Chatto & Windus.
_________ (1981). Under the north star. London: Faber & Faber.
_________ (1984). What is the truth?. London: Faber & Faber.
_________ (1995a). "The art of poetry" Interview with ted Hughes, by Drue Heinz in The  Paris review, Vol 37, No. 134, Spring. www.theparisreview.org/interviews/ 1669/the-art-of-poetry-no-71-ted-hughes. [Accessed 6 Nov 2015].
_________ (1995b). The iron wolf. London: Faber & Faber.
_________ (2010). New and collected poems1957-1994. London: Faber & Faber.
Lockwood, Michael(2009)."Ted Hughes: The development of a children's poet", Children's Literature in Education, Vol. 40, p296-305.
Shekhawat, Anupama(2012)."The cohesive use of animal imagery in the poems of ted   Hughes", IRWLE, VOL. 8, No. I.
Styles, Morag(1999),"Ted  Hughes 1930-1998", Books for keeps(The children books magazine online), No.114 ,January. http://booksforkeeps.co.uk/issue/114/childrens-books/articles/other-articles/ted-hughes-1930-1998 [Accessed 2015/12/20].
Yudi, li(2007)." The relationship between man and animal in ted Hughes’ poems", Canadian Social Science, Vol.3 ,No.1, February .