موضعگیری برتولت برشت نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی روز در اشعار آغازین او

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی / دانشگاه تهران

چکیده

نمایشنامه‌های برتولت برشت با ویژگی‌های ناارسطویی خود، وی را در ادبیات آلمان و جهان بیشتر به عنوان نمایشنامه‌نویسی پیشرو و خوش ذوق مطرح کرده است تا شاعری رومانتیک. اما اشعار وی نیز، به دلیل غنای محتوایی آن، در خور بررسی دقیق هستند. اشعار برشت نیز همچون نمایشنامه‌های او نوعی واکنش به مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روز هستند و می‌توان آنها را سندی بر تفکر سیاسی او دانست. اشعار متقدم برشت به خاطر نگرش سیاسی وی خواننده را به چالش با اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زمان وامی‌دارد، بررسی این نکته می تواند آیینه ای باشد برای نمایش سیر تفکر برتولت برشت در آثار غنایی و نمایشی وی. سیر تفکر برتولت برشت در ادبیات غنایی وی نشان از آن دارد که اشعار متقدم وی بیانگر انتقاد شدید و بی پرده از اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی در نخستین سال‌های پس از جنگ جهانی اول و عصیان علیه نظام بورژوازی حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bertolt Brecht's position regarding political and social issues of era in his early poems

نویسنده [English]

  • Hossein Sarkar Hassankhan
چکیده [English]

Although Bertolt Brecht's dramas with the non-Aristotelian characteristics represented him mainly as a pioneer playwright rather than a romantic poet in German and world literature, his poems also content richness and such a literacy that need a precise attention and more consideration. Brecht's poems as like as his dramas are reflections of the political, social, and economical issues of the time which can be regarded as a proof of his political aspects of view that make readers challenge with political, economic and social circumstances of the specific era. Instead of phantasy elements represent Brecht’s poems social and political issues of the day with a rude, more and less aggressive and even obscene ton. Analyzing Bertolt Brecht's poems reflects the way and method of his thinking which express his early poems are criticizing vigorously the chaotic, political and social conditions of early years after the First World War and revolts against the ruling bourgeoisie system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poem
  • epic theater
  • politics
  • Society
  • evolution of thought
منابع
Berg, Günter/ Jeske, Wolfgang. (1998) : Bertolt Brecht. Stuttgart.
Brecht, Bertolt. (1982) Bertolt Brechts Hauspostille, Insel Verlag, Frankfurt am Main.
Frick, Werner: (1999), „Ich, Bertolt Brecht ....“, Stationen einer politischen Selbstinszenierung. In:  Koopmann, Helmut (Hrsg.): Brechts Lyrik – neue Deutungen, Würzburg.
Haddadi, Mohammad Hossein, (2010), Seir-e Tahavol-e Teatr-e Ravaei dar Namayeshnamehay-e Bertolt Brecht. Entesharat-e Daneshgah-e Tehran.
Hecht, W., (Hrsg.), (2006), Bertolt Brecht: Liebesgedichte. Frankfurt/Main.
Jens, Walter (Hrsg.), (1998), Kindler Neues Literatur Lexikon, Bd.3, München.
Karcher, Simon, (2006), Sachlichkeit und elegischer Ton, Die späte Lyrik von Gottfried Benn und Bertolt Brecht – ein Vergleich, Würzburg.
Kittstein, Ulrich, (2008), Bertolt Brecht. Paderborn.
Koopmann, Helmut (Hrsg.), (1999), Brechts Lyrik – neue Deutungen. Würzburg.
Müller, Klaus-Detlef, (2009), Bertolt Brecht. Epoche – Werk – Wirkung, München.
Rahnema, Touraj, (2009) Seh Namayeshnamehnevis-e Bozorg-e Jahan, Tehran.