تحلیل داستان های سال‌های ابری و آبشوران از درویشیان بر اساس اصول امهم ناتورالیستی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهدـ دکترای ادبیات فرانسه

2 دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

ناتورالیسم یکی از تاثیر گذارترین مکتب های ادبی قرن نوزدهم در اروپا می باشد. این مکتب مبتنی بر اصولی است که علم گرایی و طبیعت گرایی از مهم ترین مشخصه های آن است. در ایران این مکتب توسط نویسندگانی هم چون چوبک، هدایت و...به جامعه ادبی ایرانی شناسانده شد.البته در آثار ادبیات فارسی، ما شاهد برخی اصول غربی این مکتب نیستیم اما آنچه که هم در ایران و هم در اروپا مشتر ک است پایبندی به اصولی هم چون: جبرگرایی، تضاد طبقاتی، فقر ، اعتراض های اجتماعی و سیاسی، بزرگ نمایی زشتی ها و...می باشد. نوشته های علی اشرف درویشیان نویسنده دهه 40 ایران بیشتر این ویژگی ها را بازتاب می دهند لذا این پژوهش بر آن است تا آبشوران و سالهای ابری، دو اثر مهم این نویسنده، را از منظر اصول ناتورالیستی به بررسی بنشیند تا ببیند آیا می توان تفکرات این نویسنده را در ادامه تفکرات نویسندگان ناتورالیست، به خصوص زولا، برشمرد یا خیر؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical study of the sallhay-e-Abri and Abshooran by Darvishian upon the main elements of naturalism.

نویسنده [English]

  • mohammadreza farsian 1
1
2
چکیده [English]

Naturalist is one of the important and effective nineteen century literary school in Europe, especially France, that is source of it. Emil Zola, the most well-known French writer is the leader of this literary school. This school like other literary schools based on some rules that scientific and naturalism is the important feature of it. In Iran, this school is introduced to Iranian literal society by Sadegh Hedayat, Bozorg Alavi, Sadegh Chobak and…. . In Iranian literary works we do not see western rules of it, but there are some similarities between Iran and Europe like loyalty to some rules like: despotism, social gap, poverty and its consequences, social and political protests, picturing life of the public, magnifying the bad face, public believes and superstitious and ignorance, making use of slang…. . Written works of Darvishian, writer of 80th decade, show most of these features. So this research is going to analyze two of the most important works of him, Abshooran and sallhay-e-Abri in the way of naturalism. And this research wants to check that is it possible to consider the thoughts of Darvishian the continuation of the thoughts of the naturalism writers like Zola?

کلیدواژه‌ها [English]

  • naturalist
  • Darvishian
  • Salhay-e-Abri
  • Abshooran
  • Zola
- منابع
اصلاح‌پذیر، ب (1389)، "ناتورالیسم"، چیستا، (271).76-86.
ایرانی،م (1391)، "نگاهی به سیمای زن در ناتورالیسم سال‌های ابری"، پژوهش‌نامه نقد ادبی، (1). 143-170.
ثروت، م (1385)، آشنایی با مکتب‌های ادبی، تهران: سخن.
خلیلی جهان تیغ، مریم و عثمانی، مکیه (1391)، "نقد جامعه شناختی رمان سال‌های ابری"، فصل‌نامه ادبیات داستانی، (1). 113-132.
درویشیان، ع.ا. (1358)، آبشوران. تهران: یارمحمد.
درویشیان، ع.ا. (1370)، سا‌ل‌های ابری. تهران: اسپرک.
رادفر، ابوالقاسم و عبدالله زاده میرعلی، حسن (1385)، "عوامل شکل دهنده ناتورالیسم"، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، (15). 47-66
سلیمانی، م (1386)، " رمان نویسی در ایران"، ادبستان، (1). 78-83.
سیدحسینی، ر (1376)، مکتب‌های ادبی، تهران: نگاه.
عبدالله زاده میرعلی، ح (1387)، سیر ناتورالیسم در اروپا. سمنان: دانشگاه سمنان.
عبدالله زاده میرعلی، ح (1388)، سیر ناتورالیسم در ایران. سمنان: دانشگاه سمنان.
عطرفی، علی‌اکبر و سپهوند، طاهره (1387)، "بررسی عناصر داستانی در رمان سال‌های ایری"، فصل‌نامه زبان و ادب، (37).82-106.
علی‌اکبری، نسرین. و کوچکیان، طاهره (1386)، "سال‌های ابری در نگاه نو اتوبیوگرافی-رمان"، جستارهای ادبی، (1). 193-218.
عمید، ح (1373)، فرهنگ عمید. تهران: امیرکبیر.
غنیمی هلال، م (1373)، ادبیات تطبیقی، تهران: مرکز.
فورست، لیلیان و اسکرین، پیتر(1375)، ناتورالیسم، تهران: مرکز.
فهیم کلام، محبوبه. و هاشمی، بهزاد (1390)، "بررسی دیدگاه‌های ناتورالیستی زولا و چوبک"، فصل‌نامه ادبیات تطبیقی، (19). 81-97.
قاسم‌زاده، ع (1390)، "طلوع و افول ناتورالیسم"، مجله رشد آموزش زبان و ادبیات فارسی، (91). 50-57.
کازرونی، ج (1377)، عصر علی‌اشرف درویشیان در بوته نقد، تهران: ندای فرهنگ.
مقدادی، ب (1387)، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، تهران: فکر روز.
میرصادقی، م (1373)، واژه‌نامه هنر شاعری، تهران: مهناز.