مقایسۀ جایگاه زن در فرهنگ ایران و ایتالیا از طریق بررسی مقابله‌ای ضرب‌المثل‌های فارسی و ایتالیایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) مشهد

چکیده

ضرب‌المثل‌ها پاره‌‌های ادبی هستند که بخش عمده‌ای از زبان و فرهنگ یک ملت را تشکیل می‎دهند و بیانگر نگاه مردم جامعه به مسائل مختلف بوده و‌ لذا نقش بسزایی در تعیین هویت فرهنگی هر‌ ملت دارند. هدف پژوهش حاضر مقایسۀ جایگاه زن در فرهنگ ایرانی و یک کشور اروپایی، به‌کمک آشنایی دیرینة محقق با زبان و فرهنگ ایتالیایی از طریق تحلیل مقابله‌ای ضرب‌المثل‌های دو‌ زبان است. این تحقیق در چندین مرحله انجام گرفت: گردآوری 1384 نمونة فارسی و ایتالیایی مرتبط با موضوع زن، ترجمة نمونه‌های ایتالیایی، حذف مثل‌های تکراری یا نامفهوم (جامعۀ آماری برابر با 984 ضرب‌المثل)، ترجمه و ارائة برخی توضیحات فرهنگی، دسته‌بندی موضوعات مثل‌ها، یافتن وجوه اشتراک و افتراق بین نمونه‌های دو‌ زبان، آمارگیری، و مقایسة عددی. نتایج نشان می‌دهند که فرهنگ دو کشور در برخی موارد مشابه و در برخی دیگر بسیار متفاوت‌اند. اما فرهنگ ایرانی، در‌ زمینة هر‌دو قطب عمدة متضاد چه تحقیر و توهین به زن و چه تکریم وی نسبت به فرهنگ ایتالیایی جایگاه نخست را به‌خود اختصاص می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of Women Status in Iranian and Italian Cultures: A Contrastive Analysis of Iranian and Italian Proverbs

نویسندگان [English]

  • Batool Ghazikhani
  • Omid Akbari
  • Afsane Ghanizade
Imam Reza International University
چکیده [English]

Proverbs are literary pieces constituting the bulk of nations' language and culture. They reflect people's views toward different issues thereby playing decisive role in cultural identity of each nation. The present study aims at comparing women status in Iranian culture with the culture of a European country on the grounds of the intimate familiarity of one of the researchers with language and culture of Italy. To do so, the researchers contrastively analyzed the woman-associated proverbs of the two languages. The following steps determined the sequence of the study: collecting 1384 Italian and Iranian proverbs on women; translating the Italian proverbs; discussing cross-cultural issues; categorizing the subjects of the proverbs; determining the correspondences and the discrepancies among the samples. The results demonstrated that the two cultures exhibit cultural compatibility while diverge strikingly in some important respects. In particular, the Iranian culture was found to dominate the Italian culture with respect to two opposite issues, i.e., women humiliation and dignity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women status
  • proverb
  • Iranian Culture
  • Italian culture
  • cross-cultural comparison
- منابع
اطهاری نیک‌عزم، مرضیه و بلوکات، مینا، (1393). "ترجمه عناصر فرهنگی از زبان فارسی به زبان فرانسه: تحلیل و بررسی ترجمه نشانه‌های فرهنگی در داستان مهمان مامان اثر هوشنگ مرادی کرمانی". فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه، سال 46، شماره 1، ص. 133-149.
انوری، حسن، (1384).فرهنگ امثال سخن (نسخه اول). تهران: سخن.
آبروش، باقر، (1387). فرهنگ بزرگ پیشرو ایتالیایی - فارسی(دو جلدی). تهران: نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه.
حسین‌زاده، آذین، (1383). زن آرمانی، زن فتانه (بررسی تطبیقی جایگاه زن در ادبیات فارسی). تهران: قطره.
حسینی، مریم، (1387). ریشه‌های زن‌ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی. تهران: چشمه.
خاقانی، علی، (1376). زن از نگاه شاعر. تهران : ندای فرهنگ.
ذوالفقاری، حسن، (1388).فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی. تهران: معین.
شکورزاده بلوری، ابراهیم، (1389). دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آ ‌نها. مشهد: به نشر.
قاضی زاده، خلیل و نجفی، آزاده، (1388). "تحلیل مقابله‌ای ضرب‌المثل‌های انگلیسی و فارسی از نظر معنایی و واژگانی". فصلنامه مطالعات ترجمه سال 7، شماره 28، ص. 5-30.
موسوی، منوچهر، (1387).فرهنگ منظوم و منثور ضرب‌المثل‌های فارسی و معادل انگلیسی آنها (نسخه دوم). تهران: نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان رایانه.
نیلی پور، رضا، (1382). کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه (نسخه چهارم). انتشارات دانشگاه پیام نور.
هژبرنژاد، حسین، (1372). آیین ترجمه (نسخه اول). تهران: دو نور.
یزدانی، زینب، (1378). زن در شعر فارسی. تهران: فردوس.
 Baradaran Anaraki, M. (2004, Mai). L'e'tude contrastive des proverbes francais et persans du point de vue se'mantique. Retrieved August 11, 2014, from Irandoc: http://idochp2.irandoc.ac.ir/FulltextManager/fulltext15/th/63/63002.pdf
Barzan, G. R. (2005). A contrastive analysis of Persian and English proverbs. Retrieved August 11, 2014, from Irandoc: http://www.irandoc.ac.ir//FulltextManager/fulltext15 /th/81/81247.pdf
Fallahi, Y. (2009). A contrastive analysis of English and Persian proverbs with a sociolinguistics view. Retrieved August 11, 2014, from Irandoc: http://www.irandoc.ac.ir//FulltextManager
Gharavi, N. A. (2012). Fakultaet fuer Fremdsprachen-Deutsche Abteilung. Retrieved August 11, 2014, from Irandoc: http://ganj.irandoc.ac.ir
La Donna in Movimento Nel '900. (2007, 1, 12). Retrieved 10, 5, 2015, from trucheck.it.
Lapucci, C. (2007). Il dizionario dei proverbi italiani. Milano: Arnoldo Mondadori Editore S.P.A.
Oke, E. O. (1984). An Introduction to Social Antropology. Indiana University: Macmillan.
Zingarelli, N. (1984). Il Nuovo Zingarelli(Vocabolario della lingua italiana) (11 ed.). Bologna: Nicola.Zanichelli S.p.a.