دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، مهر 1391، صفحه 5-176 (پاییز و زمستان) 
نوال السعداوی و گونة ادبی «رمان نفت»

صفحه 21-35

10.22059/jor.2012.50892

ابراهیم محمدی؛ عفت فارغ؛ عبدالرحیم حقدادی