بررسی جنبه‌های پسااستعماری نمایشنامة جزئیات اثر سوزان گلاسپل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده

پژوهش حاضر، خوانشی مبتنی بر نظریه‌های پسااستعماری و
استعمارزدایی از نمایشنامة جزئیات اثر سوزان گلاسپل است. این نمایشنامه،
همواره با خوانشی فمینیستی مورد بررسی قرار گرفته‌است. کاربرد نظریه‌های پسااستعماری
در این اثر، چالش برانگیز و مورد مناقشه است؛ چرا که نه موضوع نمایشنامه، نه مکان
و نه شخصیت‌ها هیچ‌کدام مصداق بارزی از ادبیات استعماری به شمار نمی‌روند. این
مقاله، بر آن است اثبات کند، علی رغم تفاوت‌های مطالعات فمینیستی با پسااستعماری،
می‌توان با در نظر گرفتن نقاط مشترک بین آن‌ها، از نظریه‌های پسا‌استعماری، مانند
جمع ناشناس آلبر ممی، سلب انسانیت امه فرنان دیوید سزر، نزاکت حیله‌گر هومی بابا،
نظریة خشونت فانون و میمون دلالت‌گر گیتـس بهـره برد، طوری‌که نه تنها با خوانش‌های
فمینستی نمایشنامه، در تعارض نباشد بلکه حتی جنبه‌های پنهان اثر را به خواننده به
وضوح آشکار کند. همچنین، این پژوهش
از نظریة کوه یخی همینگوی بهره برده است
تا اهمیت جزئیات را در نمایشنامه یاد شده اثبات کند
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postcolonial Aspects of Susan Glaspell’s Trifles

نویسنده [English]

  • Ahad Mehrvand
چکیده [English]

The current research examines the role of Postcolonial and
Decolonization Theories in the study of Susan Glaspell’s Trifles, which has
always been interpreted through feminism. Application of Postcolonial theories
to this work is controversial; since neither the subject of the play, nor the
setting, nor the characters can be regarded as an instance of postcolonial
literature. This paper proves that despite the differences between Postcolonial
and Feminist theories, it is possible to use those postcolonial theories that
raise similar issues with those of the feminist theories, namely Memmi’s
anonymous collectivity, Césaire’s thingification, Bhabha’s sly civility,
Fanon’s Postcolonial Theory of Violence, and Gates on signifying monkey, in
such a sense that it not only consistent with the feminist readings, but also
reveals to the reader the hidden aspects of the play. In order to remark the
significant role trifles play in the play, Ernest Hemingway’s Iceberg Theory
will be employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anonymous Collectivity
  • Thingification
  • Sly Civility
  • Signifying Monkey
  • Iceberg Theory
  • Glaspell
  • Trifles