بررسی تطبیقی مضامین مشترک رمانتیک در هشت کتاب سهراب سپهری و گزیدﺓ اشعار ویلیام وردزورث

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکترای زبان

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی

چکیده

ادبیات تطبیقی از شاخه‌های مهم ادبیات در دنیای امروزی است که می‌توان
گفت سابقه‌ای به نسبت طولانی دارد. مطالعة تطبیقی آثار نویسندگان و شاعران در میان
فرهنگ‌ها و کشور‌های مختلف می‌تواند نقش راه‌گشایی در بررسی تأثیر عقاید و افکار
فرهنگ‌های گوناگون بر یکدیگر داشته باشد. سهراب سپهری از شاعران برجستة معاصر ایران
و ویلیام وردزورث که در زمره پایه‌گذاران شعر رمانتیک در انگلستان بود، در این
بررسی تطبیقی واکاوی شده‌اند. به‌کارگیری برخی از اصول رمانتیسم یکی از وجوه مشترک
شعری سهراب سپهری و ویلیام وردزورث است. این پژوهش بر چند فرضیة بنیادین مکتب
رمانتیک استوار است: ١- نوستالژی طبیعت و کودکی ٢- توجه به فضاهای مبهم و ناشناخته
و حضور مرگ ٣- انسان‌گرایی، فردیت و خویشتن‌نگری و پدیداری مفهوم پیامبر- شاعر ٤-
علاقه به زادگاه. دستاورد علمی این پژوهش نشانگر این آنست که مجموعة عوامل یاد شده
پیرامون مبانی مکتب رمانتیک، به صورتی بارز در آثار این دو شاعر بازتاب یافته است،
بنابرین می‌توان اشعار سپهری را نیز در ردیف اشعار وردزورث، و ایشان را شعرای
رمانتیک بسیار نزدیک به هم به شمار آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Common Romantic Concepts in “Hasht Ketab” by Sohrab Sepehri and Selected Poems by William Wordsworth

نویسندگان [English]

  • Zohre Ramin 1
  • Mohammad Javad Bakhtiari 2
1 Department of English, Faculty of Foreign Languages, University of Tehran, Iran.
2
چکیده [English]

Comparative literature is an important area of literary
studies with a long history. The comparative study of writers and poets can
shed light on the impact of various thoughts among different cultures. Sohrab
Sepehri, as one of the eminent contemporary poets of Iran, and William
Wordsworth, one of the founders of Romantic poetry in England are chosen for
this research. The employment of some Romantic concepts are among the common
poetical aspects of Sepehri and Wordsworth. This research is based on the
following basic principles of Romanticism: Nature and childhood nostalgia,
ambiguous locations and, death wish, , individualism and self image and the
notion of poet- prophet, and the love of birthplace and country. The current
research demonstrates that all of the above mentioned Romantic elements,
central to Wordsworth, are also observable in Sepehri’s work. thus bringign the
two poets extremely close in terms of the employment of Romantic concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative literature
  • Hasht Ketab
  • Soharb Sepehri
  • Romanticism
  • William Wordsworth