دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-126 
2. جایگاه ادبیات غنایی در نزد برتولت برشت

صفحه 19-36

محمدحسین حدادی؛ حسین سرکار حسن خان