بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، مربی زبانشناسی

چکیده

«ادبیات مهاجرت» ایتالیا، نو پا و از بسیاری جهات هنوز ناپخته است که نسبت به دیگر کشورهای اروپایی، با تأخیر بسیار در دهة نود قرن گذشته شکل گرفت. این ادبیات به از میان برداشتن مرزها و روایت ناگفته‌ها می‌پردازد، از تولدی دوباره، واقعیت نیافتن یک رؤیا و از امیدی پایدار به تحقق آن سخن می‌گوید. نویسندگان این ادبیات، با بهره‌گیری از واقعیت، زندگینامة شخصی و تخیل، آثاری را میآفرینند که پیوند میان ایتالیای حال حاضر و گذشتة مهاجر را به تصویر می‌کشد، تصویری رنگارنگ که در بسیاری از موارد، از چشم نویسندگان ایتالیایی پنهان مانده است. در این جستار، پس از بررسی چگونگی پیدایش «ادبیات مهاجرت»، می‌کوشیم دریابیم چگونه سرزمین میزبان می‌تواند به مکانی آبستن نبوغ بدل شود. چگونه تجربة ترک وطن می تواند سبک جدیدی از ادبیات را پایه گذارد. و در نهایت، چگونه روایت از دنیاهای دور، ناهمسانی‌ها وناسازگاری‌های ناشی از هجرت، خلایی را که در وجود مهاجر موج می‌زند و حسب یگانگی‌ای که با آن وجود پیوند خورده است، همراه با سایر موضوعاتی که «ادبیات مهاجرت» به آن‌ها می‌پردازد همه و همه به یک موضوع واحد یعنی همان هویت دو پاره و گم گشتة مهاجر میانجامند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction of Identity in Italian "Immigration Literature"

نویسنده [English]

  • Mahzad Sheikholislami
چکیده [English]

Italian "immigration literature", novice and still subtle, emerged in the 1990s with considerable delay in comparison to other European countries. This type of literature engages in the elimination of borders and the narration of the untold, speaking of a rebirth, the unfulfillment of a dream and the constant hope for its realization. The authors of this literature utilize reality, autobiography and imagination to create works which portray the connection between current Italy and the past life of the immigrants, a colorful image that, in most cases, has been neglected by Italian authors. In this essay, after exploring the manner of the emergence of "immigration literature", we will try to understand how the host country can become an appropriate fertile ground for ingenuity, how the experience of leaving one's homeland can contribute to the production of a new literary genre and finally how a narrative from far away countries can reflect the dissonances and discords, the constant void inside the immigrant and the sense of alienation interwoven with being. These, alongside other topics by "immigration literature", lead to an identical issue; the lost and divided identity of the immigrant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance
  • Culture
  • Identity
  • literature
  • Migration
  • suspension