جایگاه ادبیات غنایی در نزد برتولت برشت

نویسندگان

دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکترای زبان و ادبیات آلمانی

چکیده

برشت در ادبیات غنایی خود در ارتباط با اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زمان اشعاری می‌سراید که هم بیانگر تفکر وی در تئاتر روایی است و هم خواننده را به چالش با مسایل روز وامی‌دارد. این سیر تفکر برشت در ادبیات غنایی که در این مقاله به بحث و بررسی گزارده می‌شود، گویای آن است که اشعار اولیة برشت، بیانگر گرایش‌های نیهیلیستی، آنارشیستی و اکسپرسیونیستی و به سخریه گرفتن شیوة زندگی بورژوازی است که این نمودها از ویژگی‌های نمایشنامه‌های آغازین اوست. اشعار برشت در اواسط دهة سی گرایشی مارکسیستی می‌یابد که در آن‌ها به بعد عقیدتی وی، یعنی تعمیق دیدگاه‌های مارکسیستی، توجة خاصی نشان داده شده است. برشت در دوران هجرت، برای مبارزه با حاکمیت فاشیستی شیوة جدیدی در ادبیات غنایی خود دنبال کرد و بر خلاف اشعار اولیه که مبتنی بر شعر سنتی، دارای فرم ثابت و اوزان شعری بودند، از شعر بدون قافیه و ریتم بی‌قاعده سود جست، چرا که معتقد بود، چنین اشعاری برای مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روز مناسبترند. گرچه اولین اشعار پس از جنگ جهانی دوم نیز بیانگر تفکرات سیاسی برشت بودند، اما در اواخر عمر هنری برشت، عشق نیز تا حدودی جای پایی در ادبیات غنایی وی باز کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lyrics in Brecht's Works

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Haddadi
  • Hosein Sarkar Hassankhan
چکیده [English]

Bertolt Brecht composed poems, focusing on the political, social and economic situations of his time. This fact could also be seen in his plays. With this outlook Brecht challenges the readers of his work with regard to the social problems of their time. Doing so, the reader finds himself in a difficult task that tests his ability and skill to resolve the problems. The initial poems of Brecht show his nihilistic, anarchistic and expressionistic opinion. He also tried to question the Bourgeoisie which can be considerd as an essential characteristic of his early plays. In the middle of the third decade Brecht has shown Marxist tendencies in his plays and has tried to condense Marxist opinions. During his emigration and in order to fight against Fascism, Brecht adopted a new style in composing his poems. He started to compose them ignoring rhythm and rhyme. He felt certain that rhythm and rhyme were an obstacle in expressing social problems. Although Brecht started to compose political poems after the Second World War, the conception of love can be traced in the lyrics of the later period of his artistic activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communism
  • epic theater
  • fascism
  • lyrics
  • National Socialism