روایتگران شگفتی‌آفرین، حضور خلاقانة زنان نویسنده در ادبیات معاصر آلمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات آلمانی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در آلمان و در آستانة قرن بیست و یکم، زنان نویسندة توانمندی پا
به گسترة فعالیت ادبی نهادند که مهارت آن‌ها در بازنمایی معضلات فردی، بحران‌های
اجتماعی و روحیات نسل خویش موجب شگفتی منتقدان ادبی شد. این جستار به معرفی متون
سه بانوی نویسنده‌ای می‌پردازد که در آثار خود، وجوه متفاوت زندگی مدرن را به شیوه‌های
مبتکرانه‌ای بازتاب داده و با استقبال فراوان محافل ادبی و رسانه‌های فرهنگی روبرو
شده‌اند. روایت‌های منتخب در بافت گفتمان‌های مختلف ادبی و فلسفی، و به ویژه با
عنایت به رویکردهای «پاپ» و «پست‌مدرن» مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند. افزون بر
آن، ویژگی‌ها و نکات تفارق آثار منتخب با«ادبیات فمینیستی» دهة هفتاد قرن
بیستم که در ستیز با ساختارها و الگوهای مردسالارانه پدید آمده بود، مورد توجه
قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marvelous Narrators; The Creative Presence of Women Writers in Contemporary German Literature

نویسنده [English]

  • Narjes Khodaei
چکیده [English]

On the threshold of the twenty first century certain women
writers appeared on the literary scene, whose ability to represent individual
and social conditions was admired by critics. This essay looks at the writings
of three women who have attempted in an original way to depict the different
facets of modern life in their works and have been received relatively well by
cultural media and literary circles. The selected works will be analysed from
the perspectives of various relevant literary and philosophic discourses, with
a special emphasis on “pop” and “postmodern” approaches. Moreover, particular
attention has been paid to these works’ distinguishing characteristics and the
way they differ from “feminist literature”, which actually came into being with
the basic intention of calling in question and challenging patriarchal
structures and models in the seventies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Literature. Postmodernism
  • Pop Literature
  • Unstable Social Relationships
  • Kitsch
  • Commodification