مقایسة تحلیلی جهان‌بینی و زندگی آدویف و آنگین در دنیای آدم‌های زیادی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران-کارشناسی ارشد

چکیده

موضوعجوانانقرن نوزدهمروسیهدرآثاربیشترنویسندگان، جایگاه ویژه‌ای داشت.
زندگی
وطرزتفکرآن‌ها بادیگران متفاوتبود. آنان ایده‌ها وشیوههای متفاوتیداشتند. تسلط‌شانبه ‌علوممختلف،تواناییدرسخنوری،شعروادب،جنگاوریوسبک زندگیاشرافیدر آن‌هابه ‌خوبینمایانبود.امااز سویی، بادیگراشرافزمانخودتفاوتعمدهوبزرگیداشتند. زندگیروزمرهوپوچ،تجملات،مجالسومحافلاشرافی،تنهااحساسیکه برای آن‌هابه ‌ارمغان می‌آورد،احساسپوچی،سردرگمی،یاسواندوهبود.آن‌هاخواستارایجادتغییراتوتحولاتعظیمدردرونخودوجامعهبودند. اماراهرسیدنبه‌ اینهدف،برایآن‌هاغریبوناآشنابود.ایده‌ها وآرمان‌هایآن‌هابرایاطرافیانقابلدرکنبودوتوسطجامعهواطرافیانپسزده می‌شدند. ازاینرو، بررسی شیوة تفکرآن‌ها،موردتوجهواهمیتنویسندگانقرننوزدهم واقع گشت و محور اصلی آثار
آن‌ها قرار گرفت.
دراصطلاحادبیروسیهبه ‌اینگونهاشراف «آدمزیادی» گفته می‌شد. دراینمقالهسعیخواهدشدبامقایسةاینگونةادبیدرآثارپوشکینوگانچاروف،تفاوتدیدگاه‌هاوسبکزندگیآن‌هاواکاویشود.زندگیقهرمانانهردوداستان،گویایجهان‌بینی والگوهای ذهنیهردونویسنده می‌باشد. در این راستا، سعی
خواهد شد با ارائة توصیفی،
ظاهروشخصیتهردوقهرمان، خوانندهبامقایسةفضایتوصیفشدهوسنجشموقعیتزندگی آن‌هابه‌ تفاوت‌هاوتمایزاتآن‌هاپیببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Comparison Between the Ideology of Adoive and Onegin in the World of Superflouous Men World

نویسندگان [English]

  • bahram zeinali 1
  • Roohangiz Gholizadeh 2
1
2
چکیده [English]

Youth play a pivotal role in nineteenth-century Russian
literature. Their life and thoughts were different from others. They developed
different ideas and methods. The grasp of different sciences, eloquence, poet
and literature, fighting skills, and aristocratic way of life were common
characteristics of superfluous man. However, they were different from usual
aristocrats. They did not find anything but emptiness, mere entertainment,
hopelessness, and sadness in the routine, luxurious life of usual aristocrats.
They were proponents of change and reformation both in society and personal
life, though the path to this end was not paved well. Their ideas and ideals
were not tangible for others and rejected by the mainstream. This intrigued
many authors of the nineteenth-century and a great deal of literary work was
created. In Russian literature, this group of aristocrats are known as
“superfluous man.”
This article tries to compare sportsman
in Pushkin and Goncharove’s works and survey the differences in attitudes and
ways of life of these characters. The life of these heroes in both works
represents the ideology and mental frame of the mind of the authors.
To this end,
we help the reader to learn about the difference of these characters by
offering description of characters and their appearance and the settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pushkin
  • Eugene Onegin
  • Goncharov
  • Adoive
  • Superfluous Man