بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

تاکنون منتقدان و صاحبنظران بسیاری سبک هندی را از جنبه‌های
مختلف قابل مقایسه و حتی بسیار مشابه سبک باروک در اروپای قرن هفدهم بر شمرده‌اند که
تقریباً معاصر سبک هندی محسوب می‌شود. در این راستا مطالعاتی نیز در حیطة مقایسة
تطبیقی بین برخی شاعران ایرانی و مکتب باروک صورت پذیرفته است. در این پژوهش، صائب
تبریزی به عنوان نمایندة تمام عیار سبک هندی برای مطالعه انتخاب شده است. مقالة
حاضر، غزلیات صائب تبریزی را از دیدگاه باروک مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسندگان
مقاله بدون منطبق شمردن شعر صائب با تمامیت مکتب باروک سعی کرده‌اند با تحلیلی
ساختاری، شباهت شعر صائب را با برخی ویژگی‌های تقریباً منحصر به فرد سبک باروک، یعنی
صحنة نمایش و بازی نور و تاریکی مورد بررسی قرار داده و رویکرد باروکی شعر وی را
تببین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Baroque in the Structure of Sa'ib Tabrizi's Sonnets

نویسندگان [English]

  • Fazel Amjad 1
  • Parivash Esmaeili 2
1
2
چکیده [English]

To date, the Indian style of poetry has been known by many
scholars and literary critics as comparable to the European baroque in the
seventeenth century, to which it is almost contemporaneous. Consequently, many
comparative studies can be found which have focused on the affinities between
Persian poetry and the baroque school. In the present research, Sa'ib Tabrizi,
who is acclaimed as the sole representative of the Indian style, has been
selected for investigating his verses from a baroque perspective. Far from
presenting Sa'ib as completely identifiable with the baroque in its entirety,
by utilizing a structural analysis, the authors have tried to investigate some
of the unique properties of the baroque, theatricality and chiaroscuro, in
Sa'ib's sonnets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baroque
  • Indian style
  • Sa'ib Tabrizi
  • Chiaroscuro
  • Theatricality