دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، بهار و تابستان 1389