ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد در سه ترجمة فارسی رمان به سوی فانوس دریایی

نویسنده

دانشگاه اراک

چکیده

این مقاله، ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد را در سه ترجمة فارسی رمان به سوی فانوس دریایی بررسی می‌کند. ابتدا از گفتمان روایی و انواع آن و بعد از گفتمان غیرمستقیم آزاد و مباحث نظری مربوط به آن از جمله ویژگی‌های زبان‌شناختی و تأثیرات و کارکردهای آن موجزوار سخن به میان می‌آید. سپس، به ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد در سه ترجمة رمان به سوی فانوس دریایی اشاره شده و شاخص‌های زبان‌شناختی مهم آن از قبیل ضمایر، اشارتگرهای زمانی و مکانی، افعال وجه‌نما؛ جمله پرکن‌ها و ادات تأکید در ترجمه‌های حسینی، بجانیان و کیهان تحلیل و بررسی می‌شوند. در پایان گفته می‌شود که هر یک از سه مترجم به چه میزان توانسته‌و/ یا نتوانسته‌اند ویژگی‌های سخن غیرمستقیم آزاد را با نسبت‌های متغییر در زبان فارسی بازآفرینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translating Free Indirect Discourse in Three Persian Translations of To the Lighthouse

نویسنده [English]

  • Abolfazl Horri
چکیده [English]

This paper examines translating free indirect discourse (FID) in three Persian translations of Woolf's To the Lighthouse. First, it is referred to narrative discourse and the linguistic markers of FID as well as its effects and functions briefly. Then, translating FID in three Hoseini's, Bejanian's and Keyhan's translations of Woolf's novel is analyzed, through comparing and contrasting FID linguistic indicators: pronouns, temporal and distal deixis, modality, exclamations and adverbs of doubt and certainty. Finally, it is concluded that to what extent each translator (with different degrees) could/ could not recreate FID linguistic indicators in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FID
  • Linguistic Indicators
  • To the Lighthouse
  • Translation