دوره و شماره: دوره 15، شماره 58 - شماره پیاپی 360566، بهمن 1389 (پژوهش ادبیات معاصر جهان) 
5. عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب

صفحه 83-101

هدیه حسینی؛ محمدتقی غیاثی