زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس

نویسندگان

1 دانشگاه اراک، دکترا

2 دانشگاه آزاد اراک، کارشناس ارشد

چکیده

رمان چهرة مرد هنرمند در جوانی، مراحل رشد روحی هنرمندِ جوان را به تصویر می‌کشد. جویس در این تصویر‌نگاری از پیشینه‌های عرفانی، به ویژه زیبایی‌شناسی ‌عرفانی آکویناس، و نیز از مشرب عارفان بزرگی چون برونو و اگوستین قدیس بهره گرفت، و به زیبایی‌شناسی عرفانی هنررسید. با این پیش‌زمینه، وی در این رمان، چهرة هنرمندی را می‌نگارد که بینش زیبایی‌شناسی هنری او عرفانی است؛ با این بینش به شهود می‌رسد و هنرمندی عارف می‌شود. مقالة حاضر به بررسی این رمان از دیدگاه زیبایی‌شناسی عرفانی می‌پردازد و روند رشد روح هنرمند را تا رسیدن به کمال الهی، که از نظر جویس بالاترین مرتبة رشد روحی و لازمة هنرمند شدن است، باز‌کاوی می‌کند. وی این‌ مراحل ‌را در فرایند رشد روحی هنر‌مند جوان، استیون ددالوس شخصیت اصلی داستان، تا رسیدن به مراتب شهود عرفانی ‌و آفرینندگی هنری نشان می‌دهد. در پایان، مقاله به این نتیجه می‌رسد‌ که نگاه زیبایی‌شناسی این هنرمند با گذار از سه ویژگی «تمامیت»، «هماهنگی»، و «درخشندگی» کامل می‌شود و روح او ‌را در اوج کمال، شهود و تجلی زیبایی به پرواز در می‌آورد و او هنرمندی عارف می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical Aesthetics of Art in Joyce’s ‘A Portrait of the Artist as a Young Man’

نویسندگان [English]

  • Moussa Ahmadian 1
  • Mohammad Mehdi Kashani 2
1
2
چکیده [English]

A Portrait of the Artist as a Young Man portrays stages of spiritual developments of a young artist. Based on some mystical backgrounds, particularly Aquinas’s mystical aesthetics, and referring to theosophists like Bruno and Saint Augustine, Joyce comes to a kind of mystical aesthetics of art. He, accordingly, depicts a young artist whose aesthetic attitude is mystical, encounters epiphany, and becomes a mystic artist. This article analyses Joyce’s novel from the perspective of his mystical aesthetics and shows the stages of the artist’s spiritual perfection up to Divine perfection, which according to Joyce is the final stage of spiritual development necessary for being an artist. These stages are represented in spiritual developments of a young artist, Stephen Dedalus, in five chapters of the novel in which he achieves the position of mystical epiphany and artistic creativity. Finally, the article concludes that the artist’s aesthetics, passing through stages of ‘integritas’, ‘consonentia’, and ‘claritas’, achieves its ultimate perfection and, thus, he becomes a mystic artist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Artistic Creativity
  • Divine Perfection
  • Mystical Aesthetics of Art
  • Mystic artist.
  • Spiritual Development