دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، مهر 1389، صفحه 1-119