دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-119