بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای)

نویسنده

دانشگاه تهران، دکترا

چکیده

در قرن بیستم میلادی با آغاز نگارش رمان‌نویسی و داستان‌های کوتاه در زبان‌های فارسی و اردو، نهضت‌ها و مکتب‌هایی همچون رئالیسم، رئالیسم اجتماعی و سوررئالیسم بر ادبیات داستانی معاصر دو کشور ایران و پاکستان سایه افکنده است. نثر جدید فارسی و اردو در برگیرندة سرمایة بزرگی از رمان‌ها و داستان‌های کوتاه و گنجینه ای سرشار از آن است. طی دوره‌های متفاوت رشد و شکوفایی ادبیات داستانی، داستان کوتاه پیشگام مقولة داستان‌نویسی نوین در هر زبان به ویژه برای نویسندگان معاصر بوده است. مقالة پیش رو ضمن بررسی مختصری از نهضت واقعگرایی (رئالیسم) در داستان‌ کوتاه دو زبان، نگاهی مقایسه‌ای به ادبیات رئالیستی و واقع‌گرایانة آن نیز خواهد داشت. در واقع اشکال گوناگون واقعگرایی در داستان‌نویسی از ویژگی‌های پر اهمیت ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی و اردو بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Realist Movement in Persian and Urdu Short Stories (A Brief and Comparative Look)

نویسنده [English]

  • Mohammad Kioumarsi Jartudeh
چکیده [English]

Along with the beginning of novel and short story writing in Persian and Urdu languages various literary movements like Realism, Social Realism and Surrealism overshadowed the contemporary literature of Iran and Pakistan. Modern prose of Persian and Urdu consists of great assets from novels and short stories, and their considerable background . During various periods of the growth and prosperity of literary fiction,the short story has been a pioneer in modern story writing in any language particularly for contemporary writers. In this article, we have briefly studied the movement of realism in short stories of both languages, we also have a comparative look at realistic literature of these languages. In fact, realistic writing has been an important characteristic of contemporary literature of the Persian and Urdu language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary Fiction
  • Realism
  • School
  • Short story
  • social realism
  • style