تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دکترا

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی دکتری

چکیده

رمان جای خالی سلوچ اگر‎چه از جنبة واقع‎گرایانة بسیار نیرومندی برخوردار است و در روند روایت گاهی آن چنان از تخیل تخلیه می‎شود که همراهی مخاطب با آن بسیار دشوار می‎شود- البته این روند با درون‎مایة رمان و توالی کند حوادث سازگار است- ؛ اما به‎نظر می‎رسد با توجه به همین جنبة واقعی، بخش بزرگی از ساختار روایی این رمان بر پایة شبکه‎ای از تصویرهای نمادین استوارشده است. در این مقاله با بررسی دو تصویر نمادین گودی و خانه ‎و تأثیر آن بر کنش‎های دو شخصیت اصلی، مرگان و سلوچ، به تأثیرگذاری این تصاویر نمادین بر پیرنگ داستان می‎پردازیم. همچنین بخش عمده‎ای از تأثیرگذاری این اثر و هم‎ذات‎پنداری مخاطب با آن، بسته به این تصویرهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of symbolic images on the plot of the Novel;The Vacant Place of Salouch ( Jaye Khaliye Salouch)

نویسندگان [English]

  • Ali Abbasi 1
  • Abdolrasoul Shakeri 2
1
2
چکیده [English]

Although the novel The Vacant Place of Salouch (Jaye Khaliye Salouch)has a powerful realistic feature and trend of narrative so withdrawn from imagination that makes it difficult for the audience to follow- of course this is adaptive with the novel's theme and slow concatenation of events- it seems that considering this realistic feature, a great part of the narrative structure of the novel is based on symbolic images. In this article, we pay attention to the influence of symbolic images on the plot of the story, by studying the two images of cavity (Goudi) and home (Khaneh), and its impact on the actions of two main characters, Mergan and Salouch. Furthermore, most of the influence of this work and the identification of audience depends on these images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abbas
  • Cavity
  • Home
  • Mergan
  • Narrative
  • plate
  • Symbolic image