تصویر زن درآثار راسین با نگاهی بر سه تراژدی آندروماک، بریتانیکوس و فدر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، دکترا

2 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی دکتری

چکیده

ژان راسین، نویسندة قرن هفدهم فرانسه، در آثار خود نقش چشمگیری را به زنان داده است، تا جایی که برخی، از او به عنوان بنیانگذار نقش زن در ادبیات نام برده‌اند. در این نوشتار به بررسی موقعیت سه قهرمان زن با نام‌های آندروماک در تراژدی‌ای به همین نام، آگریپین در تراژدی بریتانیکوس و ف?در در تراژدی ف?در می‌پردازیم. این سه، زنانی‌اند با انگیزه‌هایی متفاوت و موقعیت‌هایی استثنایی. تفاوت‌های فاحشی آنان را از یکدیگر متمایز می‌کند. با این حال عواملی مانند نحوة برخورد گاه یکسان با مشکلات، وابستگی به گذشته و نقش تأثیرگذار هر یک از این زنان بر سرنوشت دیگر شخصیت‌های تراژدی، آنان را به یکدیگر شبیه می‌سازد. هر یک از این نمایشنامه‌ها جایگاه ویژه‌ای در آثار راسین به خود اختصاص داده است. آندروماک نخستین موفقیت بزرگ او را در محافل ادبی رقم می‌زند. بریتانیکوس به شهرتش می‌افزاید، چرا که نویسنده بر خلاف سنت معمول خود از اساطیر یونانی فاصله گرفته و به سراغ تاریخ روم باستان می‌رود. فدر نیز شناخته شده‌ترین و بحث‌برانگیزترین نمایشنامة او و نیز آخرین نمایشنامه‌ای است که نویسنده در آن به اشتیاق و احساسات پرشور انسانی می‌پردازد. ضمن این که توجه خاص راسین به ظرافت رفتار قهرمان زن، و در عین حال پیچیدگی آن، بیانگر شناخت نویسنده از لایه‌های درونی احساسات زنانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heroines as Portrayed in Racine's Plays; A Review of the Three Plays of Andromach, Britannicus, Phedra

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Zatalyan 1
  • Effat Allahverdi 2
1
2
چکیده [English]

Jean Racine, the 18th century French author, gave outstanding roles to his female characters. The presence of women in the literary works of Racine was so powerful that some referred to him as the founder of female territory in literature. This text draws a comparison between three heroines featured in three Racine plays of Andromach, Britannicus and Phedra which are among the remarkable works of the author. Andromach marked the major accomplishment of Racine in the world of literature. Britannicus was yet another boost of fame for Racine since in this play he distanced himself from his usual Greek themes and borrowed the subject from ancient Rome to demonstrate his mastery in Roman history and literature. And finally, Phedra, the most noted and the most controversial play written by Racine is constantly considered as a finale to the non-religious works in the career of this playwright. Andromach, a princess from Troy; Agrippina, the mother of Nero in Britannicus; and Phedra, a queen from Greece are all heroines who have exceptional positions but varied motivations. These heroines are characterized by distinctive differences. At the same time, they share resemblances in their way of facing challenges, their attachments to their past and their influence on the fate of other characters in the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andromaque
  • Britannicus
  • Phèdre
  • Racine
  • tragedy
  • woman