گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره‌ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اراک، دکترا

چکیده

تورنیه در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام که می‌توان آن را بازآفرینی رمان روبنسون کروزوئه اثر «دانیل دفو» قلمداد کرد، ضمن به کارگیری اسطوره‌ها، به تبیین دیدگاه‌های فلسفی خویش می‌پردازد. نویسنده ضمن ترسیم تنهایی و دشواری‌های رودرروی روبنسون (قهرمان داستان) چگونگی روند تحول معنوی وی را در جزیره‌ای واقع در اقیانوس آرام به تصویر می‌کشد. آشنایی با «جمعه» نوجوان بومی جزیره، به تدریج او را از دغدغه‌های مادی و زمینی رهانیده و با رموز طبیعت و جهان روحانی آشنا می‌کند. تورنیه با آفرینش فضاهای پلشت و ناتورالیستی از یک سو و بهره‌گیری از نمادها و اسطوره‌ها از سوی دیگر، به تدریج از واقعیت‌های مرارت بار جهان مادی دور و به دنیای معنوی و فضاهای اسطوره‌ای نزدیک می‌شود. این اثر با تقبیح تمدن غربی، چگونگی بازگشت به اصالت انسانی را به بشر امروزی یادآور می‌شود. این مقاله می‌کوشد تا با رویکردی تحلیلی ضمن پرداختن به نقش اسطوره‌ها و نمادها در این رمان، چگونگی روند تحول روحانی و گذر از وابستگی‌های مادی به درک لذت‌های معنوی و زیبایی‌های زندگی را نزد قهرمان داستان بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From reality to myth; A Perusal of Friday, or The Other Island, a novel by Michel Tournier

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mohseni
  • Mahboubeh Fahim Kalam
چکیده [English]

Tournier, in the novel Friday or the Other Island which can be assigned as the recreation of the novel Robinson crusoe by Daniel Defoe, expresses his own philosophic standpoints by utilizing myths. The writer delineates the solitude and miscellaneous difficulties that the hero of the novel faces, but he depicts the spiritual changing ways in the pacific ocean. Making an acquaintance with the island native boy, Friday, helps him get rid of cosmopolitan affairs and become aware of the mysteries of nature and the spirital world. To become acquainted with the naturalistic and impure world Tournier tries to utilize symbols and myths and escape from the material world to be closer to the spiritual one and mythical conditions. The text as an opposition to the Western civilization, tries to help man to find that human nobility can be retrieved. With the delineation of myths and symbols, this fiction tries to depict how the story gets rid of material affairs and reaches spiritual pleasure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civilization
  • island
  • material world
  • myth
  • nature
  • spiritual world
  • symbol