سوبژکتیویتة آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، کارشناس ارشد

2 دانشگاه تهران، دکترا

چکیده

در این پژوهش کوشیده‌ایم با انطباق نظریه‌های سوبژکتیویته بر رمان محبوب، اثر تونی موریسون، به تعریفی از سوبژکتیویتة آفریقایی‌های ساکن آمریکا دست بیابیم. از آنجاییکه موریسن در رمان محبوب، زندگی گروهی از برده‌های تازه آزاد شده را که زندانی تلخ بردگی‌اند، به تصویر می‌کشد، سوبژکتیویتة اینان را می‌توان در قالب رابطة استعمارگر و استعمارشده توصیف کرد. رفتارهای غیر انسانی سفیدپوستان نیروی خودباوری و منیت را در بردگان می‌کشد. با این‌حال ایستادگی بردگان در برابر سازوکارها و گفتمان‌های مطیع‌کنندة نظام برده‌داری نشان از خود‌آگاهی و عاملیت آنهاست. در این مقاله کوشیده‌ایم با بهره‌بری از نظریه‌های منتقدان پسا-استعمار مانند هومی بابا، فرانتز فانون و ادوارد سعید و همچنین نظرات گلوریا انزالدوا، منتقد و فمینیست معاصر که شرایطی استعمارگونه را تجربه کرده، به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که چگونه بردگان قادر به حفظ احساس هویت و خودآگاهی در نظام برده‌داری‌اند و تا چه‌اندازه عاملیت کارهایشان به خود آن‌ها باز می‌گردد. در ادامه، سوبژکتیویته سیاهان در دوران آزادی نیز بررسی شده است و اهمیت حفظ روابط قومی و اتحاد بین سیاهپوستان در رهایی از سوبژکتیویتة کالا شدة شکل‌گرفته در دوران بردگی و رشد سوبژکتیویته‌ای قدرتمند و پویا نشان داده شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

African-American Subjectivity in Toni Morrison's Beloved

نویسندگان [English]

  • Azam Rezai 1
  • Seyed Mohammad Marandi 2
1
2
چکیده [English]

The present project is an attempt to give a model of African-American subjectivity by applying different theories of subjectivity to Toni Morrison's representation of African-American people in Beloved. Since Beloved represents a group of ex-slaves, who remember harsh memories of slavery, their subjectivities can be analyzed from a post-colonial perspective within the framework of the relationship between the colonizer and the colonized. As slaves, black people’s sense of selfhood is drastically destroyed by white people’s inhuman treatment of them. However, they show signs of self-awareness and agency by resisting slavery’s subjugating mechanisms and discourses. By the use of subjectivity theories of post-colonial critics such as Edward Said, Frantz Fanon and Homi Bhabha, as well as theories of the Chicana feminist, Gloria Anzald?a, we explain how black people are capable of preserving a sense of selfhood and to what extent they are active agents in their actions. We also investigate their subjectivities after freedom and explore the importance of community relationships and unity among black people in casting aside their commodified subjectivities and developing strong, dynamic consciousnesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agency
  • border land/culture
  • discourse
  • mestizo consciousness
  • subjectivity