مقوله‌ها و عناصر فرهنگی و چگونگی ترجمة آن‌ها در گتسبی بزرگ ترجمة کریم امامی

نویسنده

دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر از دسته‌بندی عوامل و عناصر فرهنگی از دیدگاه نیومارک (1988) به منظور بررسی و تحلیل عناصر فرهنگی در ترجمة کریم امامی از رمان گتسبی بزرگ نوشتة اسکات فیتز جرالد استفاده شده است. نگارنده ابتدا اقدام به طبقه‌بندی شخصیت‌های اصلی داستان و سپس استخراج عناصر فرهنگی مربوط به هر شخصیت نموده است تا میزان موفقیت مترجم در برگردان آنها بر اساس طبقه‌بندی نیو مارک مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج بدست آمده مربوط به هر یک از شخصیت‌های انتخاب شده در داستان از نظر آماری مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تا تعداد شیوه‌ها و مدل‌های اتخاذ شده برای هر یک از آنها بدست آید. در این تحقیق ترجمه این عوامل و عناصر فرهنگی براساس مدل ایویر (1987) مورد بررسی قرارگرفته تا پاسخ این سؤال روشن گردد که آیا مترجم تمام موارد متفاوت فرهنگی در گتسبی بزرگ را به شیوة تحت‌اللفظی به فارسی برگردانده است. نتایج آماری روش‌های ترجمه مورد استفاده در گتسبی بزرگ نشان می‌دهد که جهت دستیابی به معادل مناسب برای واژه‌های حامل مقوله‌های فرهنگی بهتر است همه روش‌ها به صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از شیوه‌ها و روش‌های ترجمه به صورت ترکیبی بسیار مؤثرتر از بکارکیری یک یا دو روش خاص در سرتاسر یک متن است واقعیتی که در ترجمه گتسبی بزرگ به قلم کریم امامی کاملاً مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural elements and the methods of their translation in Great Gatsby translated by Karim Emami

نویسنده [English]

  • Ali Alizadeh
چکیده [English]

This study is a discussion on translation of F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby from English into Persian by Karim Emami based on Newmarks’ (1988) classification of cultural elements. The discussion revolves around the problems of translation focusing on some of the cultural and linguistic issues encountered in the original and how they are resolved in the strategies used in the translation process taking Ivir’ model (1987) into consideration. The study, therefore, seeks answers to the following question: Has the translator of (The Great Gatsby) used literal translation for translating all linguistic and cultural elements? It is claimed in this paper that all translation strategies when used simultaneously throughout the same text would render a suitable translation of cultural elements and categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Elements
  • Culture
  • Great Gatsby
  • Models of translation
  • Translation