دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد، فوق لیسانس

چکیده

تصور چیست؟ تصاویر ذهنی چگونه شکل می‌گیرند؟ چگونه حاصل تصور به شکل اثر هنری یا ادبی ظهور می‌یابد؟ چه عواملی باعث می‌شوند که کسی دنیای تصور را بر دنیای واقعی ترجیح داده، آن را هدف «انتخاب» خویش قرار دهد، و در نهایت هنرمند و یا نویسنده شود؟ این‌ها سؤالاتی است که ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی را درسال‌های1920 تا 1940 به خود مشغول کرده بود و پس از آن نیز در ابعادی دیگر محور آثاری شد که او به زندگی نویسندگان و شاعران اختصاص داد. سارتر اندیشة خود را در زمینة تصور بر اساس چگونگی «آگاهی» از تصاویر ذهنی گذاشت و با تأکید بر «وجود» این تصاویر و ارتباط آن‌ها با تجربه‌های واقعی فرد، دنیای تصور را دنیایی دور از دسترس و نتیجة «نفی دنیای عینی» دانست. سپس به نوشتن زندگینامه پرداخت تا نظریه‌های خود را محک زند و با جستجو در عللی که یک فرد را به دنیای تصور و سپس به «حرفة نویسندگی» می‌کشاند، جایگاه نویسنده، و جایگاه خود را به عنوان نویسنده، مورد ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The World of Imagination; Art and Literature from Sartre’s View

نویسنده [English]

  • Jamshid Azari Azghandi
چکیده [English]

What is imagination and image? How is a mental picture formed? How does the product of imagination appear as an artistic or literary from? What are the factors that cause man to prefer the world of imagination over reality, making it, his/her choice and becoming an artist or a writer? These were the questions that made Jean-Paul Sartre busy between 1920 to 1940, and after that he was thinking about the lives of the poets and writers. Sartre has based his idea of imagination, on the quality of “Conscience” from mental images; emphasizing on the “existence” of these pictures, and their relationship with real experiences, he considers the world of imagination as a far fetched world and the result of “rejection of the concrete world.” Meantime, looking for the reasons that attract a person to the world of imagination and then to the “writing profession”, he evaluates the position of the writer and his own position as a writer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • Conscience
  • literature
  • mental image
  • Negation of Reality
  • Reality
  • writer