عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد، دانشجوی دکترا

2 دانشگاه آزاد، دکترا

چکیده

مقالة حاضر به بررسی و معرفی سنت فکری و نظام معرفتی دو شاعر و پژوهشگر از دو جغرافیای فرهنگی متفاوت یعنی مولانا، شاعری از سنت فکری شرق، و ژاک سالومه، محققی از سنت فکری و نظام معرفتی غرب، می‌پردازد. آنچه منجر به این مقایسه شده، اقتباس ادبی سالومه از قصة «طوطی و بازرگان» مولانا در «قصة مرد عاشق»( (Le conte de l'homme très amoureuxاست. او از این قصه همانی را درک می‌کند که سنت فکری او به شکل آموزه در ذهنش گماشته است. سالومه به قصة «طوطی و بازرگان» نگاهی مغرب‌زمینی دارد. به این معنا که در سنت‌های فکری مغرب زمین چندان به مباحث ماورایی، آن‌گونه که ما در عرفان و فلسفة شرق (نه صرفاً ایران) به آن معتقدیم، نگریسته نمی‌شود. بلکه تأثیر فلاسفة انگلیسی به ویژه کسانی چون هابز، لاک و هیوم بر جریانات پس از خود، در فلسفه فرانسه محصولی به بار آورد که بیش از هر چیز نگاهی تجربه‌گرا و پوزیتیویستی را به همراه داشت. به این معنا که محسوسات و مشاهدات پایة اساسی اظهار نظرها و تحلیل‌های فکری قرار گیرد. در این مقاله، با استناد بر سابقة ادبیات عرفانی در غرب و بکارگیری تحقیقی جامع از نظرات این دو نویسنده و باتأکید برفصل مشترک عقاید تعلیمی آنان، به تحلیل تأثیر یکی ازارکان اساسی ادب عرفانی - «چگونه سخن گفتن»- توجه می‌گردد. این امر در شناسایی اقتدار فرهنگ و ادبیات غنی ایران در جوامع غربی سهم بسزایی دارد و بر این مدعا صحه می‌گذارد که ادبیات صوفیانه و تعلیمی ایران همواره مورد بهره‌برداری فرهنگی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oriental Mysticism Underneath Occidental Passion

نویسندگان [English]

  • Hedieh Hosseini 1
  • Mohammad Taghi Ghiassi 2
1
2
چکیده [English]

The present paper examines the schools of thoughts of two poets and researchers from two different cultural geographies. In contrast with Molana, impressed by occidental school of thoughts, J. Salomé is a researcher with a different approach. The literary adaption of the anecdote "The Merchant and the parrot" from Masnavî by Salomé entitled "The tale of an infatuated man" denotes this belief that despite differences in their visions, they have commonpoints. To illustrate the point in occidental contemplative doctrine, metaphysical concepts have minute importance in contrast to the privilege of the same concepts in the beliefs of oriental mysticism and philosophy (not merely Iran). The influence of British philosophers on mainstream thinking, especially on French philosophy, resulted in positivism. Empiricism and observationhave been considered as the pillars of allegations and contemplative analyses. Focusing on the role of their common educational backgrounds and applying a comprehensive research on the ideas of Salomé and Molana, this research attempts to analyze the effect of one of the main elements of literary theosophy on western literature, and finally conclude that it has played a crucial role in recognizing the powerful culture and rich literature of Iran in western societies, endorseing the fact that Iranian Sufist and didactic literature has been exploited from a cultural standpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corpus
  • Knowledge Systems
  • Merchant and Parrot
  • Molana
  • Salomé
  • School of Thoughts
  • Spirit