بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی

نویسنده

پژوهشگاه میراث فرهنگی، دکترا

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی این مسأله است که آیاشعر وشاعرانگی که آن‌را متعلق به قلمروی کلمه وزبان می‌دانیم، در تصویر نیزتحقق می‌یابند؟ بااین فرض که به همان‌گونه‌ای که درمتن نوشتاری می‌توان با به کارگیری ویژگی‌ها و روش‌هایی حتی ناخودآگاهانه موجد شاعرانگی شد؛ درتصویر نیزمی‌توان اصولی راجست‌وجو کرد که تصویروشئ را دریک نقاشی یاهر ترکیب بصری دیگربه شعر تصویری تبدیل کند. درپی پاسخ به این پرسش‌ها ومسائل وردیابی این مفاهیم درنقاشی، به آثار وآرای سوررئالیست‌ها توجه می‌شود، زیرا آن‌ها بیش ازهرجریان دیگری مدعی کشف این جوهر شاعرانه درهنر وادبیات‌اند، هرچندکه درآثارشان دامنة گسترة تخیل، رویا و کشف، بسیار از مرزهایی که خود سوررئالیسم تعیین کرده، فراتر رفته است. مقاله بابررسی نظرات آن‌ها درکنار روش‌های برخی ازنقاشان سوررئالیست، علی‌رغم تفاوت‌های بسیاری که آثارشان بایک‌دیگر دارند به این نتیجه دست می‌یابد که جوهره‌های مشترک چون «باز گرداندن ارزش ازدست رفتة رویا» و «باز یافتن چیزها، واژه‌ها واشیاء درخود و نه درنسبت باسایر چیزها»، چه درمتن و چه درتصویر، موجد شاعرانگی‌اند، درکنار ویژگی‌ها و روش‌هایی چون «نسبت دادن خواص غیرعادی به اشیای عادی»، «کنار هم گذاشتن اشیاء، مفاهیم و کلمات درظاهر بی‌ارتباط»، «به هم ریختن رابطة موضوع واثر»، «تحریف عمدی مقیاس‌ها»، «عوض کردن مادة اشیاء»، «استقبال ازحادثه و تصادف» و «تسلیم به ناخودآگاه و جنون» و ...که همگی به وجودآورندة شعر تصویری‌اند. بدین ترتیب شعر تصویری، نه فرو کاستن تصویر وکلمه به یکدیگر ونه بازنمایی ذهن، که سازندة ذهن است واز این طریق، جهان نوینی را برای نگریستن می‌آفریند که عادت‌های دیداری رااز بین می‌برد، و ذهن اندیشیدن و نگریستن را تجربه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetic in Images and Things (Poem of Images and Objects)

نویسنده [English]

  • Talayeh Royayi
چکیده [English]

Does the poetic (poetry), which is usually believed to belong to the realm of word and language; occur also in images and objects and embrace them? Or is the expression "poetic" considered for things and images? In order to answer these questions and trace back this concept in painting, this essay approaches surrealistic ideas and paintings because surrealism more than other artistic styles and schools claims to discover the essence of poetry in both literature and art, although in their artworks the reflection and development of imagination and dream expands beyond the borders that surrealism itself defined. This essay studies different methods and techniques of some surrealist painters i.e. "Magritte", "Dali" and "Max Ernst" who have very different ways to reflect poetic aspects in their paintings, although some common rules can be found in their work. Consequently this essay reveals the common features of poetics that are represented in both words and images, such as: recovering the lost value of dreams and regaining things to themselves, not in relation with other things, giving unusual specifications to usual things; assembling words, objects and concepts in an unrelated form and position ,disarranging the relation between subject and artwork, surrendering to the unconscious ,madness and accident… so the poetic images do not represent the mind but establish it. And through this establishment create a new world that destroys the visual habits ,and encourages the mind to dive more deeply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discover
  • dream
  • Image
  • Madness
  • Painting
  • Poetics
  • Surrealism