سیاره?ای خارج از مدار: نگاهی به پسامدرنیسم در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب?ها

نویسنده

دانشگاه شیراز، دانشجوی دکتری

چکیده

پژوهش حاضر با بررسی همنوایی شبانه? ارکستر چوب?ها از دیدگاه پسامدرنیستی، به طرح این موضوع می?پردازد که این رمان در عین برخورداری از ویژگی?های ادبیات داستانی پسامدرنیستی، در پیچ و تاب?های روایی خود جهانی را به تصویر می?کشد که بسیاری از ارکان آن زاییدة خرافات، باورها و تضادهایی است که مختص یک ذهن ایرانی است. این مقاله با استفاده از نظرات منتقدان برجستة مبحث پسامدرنیسم و با بهره?گیری از مفاهیمی چون برجسته سازی وجودشناسی، فراداستان، دور باطل، فروپاشی روایت?های اعظم، قداست?زدایی، پارانویا، بی?خودشدگی، غیاب، عدم قطعیت، بی?نظمی زمانی، و ازهم?گسیختگی نشان می?دهد که این ویژگی?های پسامدرنیستی حاضر در رمان، نه مجموعه?ای از تکنیک?های عاریه?ای، بلکه نتیجة طبیعی روایتی هستند که به آشفتگی ذهن انسان معاصر می?پردازد که خود بازتاب کنندة آشفتگی جهان اطراف اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Planet Out of Its Orbit: Postmodernism in Reza Ghassemi’s The Nocturnal Harmony of Wood Orchestra

نویسنده [English]

  • Mona Hoorvash
چکیده [English]

The Nocturnal Harmony of Wood Orchestra, Reza Ghassemi’s first Novel, is a rare example of Iranian postmodernist novel. Though the novel has a complicated structure, it is still well-crafted, readable and pleasing, a virtue that very often is not observed in Persian postmodernist novels. The present study analyzes the novel in the light of such terms as metafiction, ontological ambiguity, short circuit, the fall of grand narratives, decanonization, paranoia, absence, lack of certainty, and fragmentation. It hopes to conclude that The Nocturnal Harmony possesses all these characteristics of postmodernist fiction, not as an artificial collection of technical details, but as a natural consequence of narrating the confusion of a contemporary man who reflects the confusion of the world around him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiction
  • Postmodernism
  • Reza Ghassemi
  • the Iranian Novel
  • The Nocturnal Harmony of Wood Orchestra