نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

گستردگی دامنة بررسی اسطوره‌ها و مضامین در نقد، تحلیل‌گران متون ادبی را در برابر تلی از واژگان همسان قرار داده که گاهی تشخیص آنها از یکدیگر دشوار است، چرا که در متون فراوان، منتقدان، اسطوره، مضمون، نماد و بن‌مایه را در یک چارچوب قرار می‌دهند و آنچه را برای یکی مضمون محسوب می‌شود، برای دیگری اسطوره به حساب می‌آید، در صورتی که تفاوت بسیاری میان این واژه‌هاست. دربارة این تفاوت نیز بین منتقدان اتفاق نظر وجود ندارد، همچنان‌که گاهی مرز بین اسطوره‌های باستانی و اسطوره‌های تاریخی و ادبی مشخص نیست.
ولی چگونه یک چهرة تاریخی به یک اسطوره تبدیل می‌شود؟ چه زمانی یک اسطوره در متن ادبی ظاهر می‌شود؟ آیا درنقد اسطوره‌ای، ریشه‌یابی اساطیر و در مقایسه بین آنها روش در زمانی راه گشاست یا بررسی هم زمانی؟ در این مقاله سعی بر این است که بارجوع به دیدگاه نظریه‌پردازان نقد اسطوره‌ای، پاسخی برای این پرسش‌ها ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mythical Criticism and it's place in Comparative Litrature

نویسندگان [English]

  • Seyyed Khosro Khavari
  • Jaleh Kahnamouipour
چکیده [English]

The domain of the study of myths and its evaluation in literary criticism has always been in the process of development. However, myth critics sometimes put theme, symbol, and motive into one structure so that what is considered as a theme in one case can considered as a myth, in another. Nevertheless, there is a vast difference between these words, atlthough there is no consensus among the critics about their meanings. For example how does a historical figure change into a myth? When can a myth appear in a literary context? In the study of mythical criticism, in finding out the roots of the myths and in comparison between them, which one of the following is possible? The method of diachronic or synchronic study? In this article, by referring to the views of the theorists of mythical criticism, we have tried to find out responses for the above mentioned questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diachronic
  • legend
  • myth
  • symbol
  • Synchronic
  • Theme