بررسی رابطة جهت میانه و مجهول در زبان ایتالیایی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در کتاب‌های دستور ایتالیایی تنها از دو جهتِ فعل، صحبت شده است، اما اگر ازدیدگاه کاربردشناختی به مجهول نگاه کنیم، آن را هم‌چون یکی از ابزارهای زبانی برای نشان دادن نگرش و منظری متفاوت به یک رویداد می‌بینیم. در این مقاله، تغییر منظر گوینده را، با توجه به نظریة ظرفیت، بررسی می‌کنیم. بنابر‌این نظریه، هر فعل، بر اساس ظرفیتش، از پیش مشخص می‌کند که در چه محیط نحوی ظاهر می‌شود و چه سازه‌هایی باید و یا می‌توانند هم‌نشین آن شوند. بنابراین با تغییر در ظرفیت فعل، از جمله با کاهش ظرفیت آن، می‌توانیم سازه‌ها و در نتیجه ساختار جمله را تغییر دهیم و این یکی از راه‌های بیان یک عمل از منظری متفاوت است. در همین چارچوب می‌کوشیم نشان‌دهیم زبان ایتالیایی دارای سه جهت معلوم، میانه و مجهول است که درجهت میانه عنصر مجهول غالب است. همچنین سازوکارهایی که برای ساخت‌های مجهولی و میانه به‌کار می‌رود، نشان داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the relation between middle and Passive voices in Italian language

نویسنده [English]

  • Zahra Esmaili Fard
چکیده [English]

Only two voices have been represented in Italian grammar. If we look at the passive constructions from a pragmatic point of view, it can be seen as a language strategy being classified as an event. This change of perspective creates different structures. In this article we shall study a speaker’s change of perspective in attention to the Valence Theory. According to this theory, a verb on the basis of its valence predetermines its syntactic environment and its required arguments on the surrounding constituents in reference to its grammatical characteristics. So we can change a sentence structure by means of verb valence or in other words by decreasing the verb valence .This is an approach to express an action on different perspectives. In this framework we are going to indicate that Italian grammar has three voices: active, middle, and passive, so that the passive meaning in the middle voice is dominant . Therefore, it is the base for our sentence analysis . We shall put forward different kinds of passive voices and variant structures that Italians use for this purpose. Most of the Italian passive structures are used for topicalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agent
  • Italian language
  • Middle Passive
  • passive
  • patient