مطالعة رابطة شناخت و فرهنگ و سیر تحول آنها در متدهای آموزش زبان فرانسه

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در گسترة آموزش زبان، استفاده از «شناخت» و «فرهنگ»، به عنوان دو عنصر جدا ناشدنی از زبان، غیرقابل انکار است. به بیان دیگر هر شخص برای برقراری ارتباطی مؤثر با زبان بیگانه،نیازمند بهره‌مندی کافی از بار شناختی و فرهنگی از آن زبان است. در محدودة این مقاله، سعی داریم به بررسی مقولة «شناخت» و «فرهنگ»، ارتباط میان این دو مفهوم و چگونگی تحول آنها در طول تاریخ آموزش زبان، به ویژه زبان فرانسه، بپردازیم. هدف ما در این مقاله این است تا با بررسی تحلیلی متون به کار رفته در روش‌های آموزش زبان فرانسه، از رویکرد سنتی تا رویکرد کنشی، به سیر تحول این دو مفهوم برسیم. با بررسی این متون به این نکته هم پی می‌بریم که همزمان با تحول مفهوم شناخت از مفهومی ساختارگرایانه به مفهومی کنشی، مفهوم فرهنگ نیز از فرهنگ خاص و نخبه به فرهنگ عام و روزمره تحول یافته و راه را برای گذر از دیدگاه بینافرهنگی به دیدگاه هم‌فرهنگی باز کرده است. در واقع، هم‌کنشی فرهنگ و شناخت در روش‌های آموزشی زبان، همواره با تحول دیدگاه‌های اجتماعی، فلسفی و همچنین تحول فناوری پیوند دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relation Between Knowledge and Culture and Their Evolution Process in Methodologies of French Teaching

نویسندگان [English]

  • Hamid-Reza Shairi
  • Niloofar Bakhshaie
چکیده [English]

In the field of language teaching, the use of “knowledge” and “culture” as two integral parts of a language is undeniable. In other words, there is a necessity for an efficient cognitive and cultural interaction in foreign languages. Within the bounds of this article we have attempted to examine knowledge and culture, their relation and evolution during the history of language teaching, specially French teaching. We have also tried to examine the relation between these two concepts by a descriptive-analytic study of different French methodologies (from the traditional methodology to the actional approach). Through this study, we have come to this conclusion that with the evolution of knowledge from a structural concept to a more flexible concept, the concept of culture has transformed from a vision-culture to an action-culture which has opened the way to intercultural and co-cultural points of views. In fact, the interaction between culture and the knowledge is always in relation with the evolution of social and philosophical points of views and also the evolution of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-Cultural
  • Culture
  • Intercultural
  • Knowledge
  • Language Teaching