نمود یا بازخورد معیارهای نوین در ترجمه‌های قرآنی

نویسندگان

1 آموزش عالی جهرم

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

ترجمه همواره در محیطی چند وجهی صورت می‌گیرد که زبان را با فرا‌زبان پیوند می‌دهد. در سطوح مختلف زبانی همواره امکان انتخاب یا عدم انتخاب وجود دارد. یک جمله را می‌توان به صورت‌های مختلف از نظر ساختاری، میزان نشانداری، ساخت آغازگری بیان کرد. بنابراین، مترجمان همواره نیازمند تعیین راهبردی در انتخاب یا عدم انتخاب این فاکتور زبانی یا دیگری‌اند. عوامل مؤثر بر انتخاب یا عدم انتخاب می‌تواند درون زبانی باشد، مانند ساخت‌های نحوی ممکن که زبان مقصد اجازه می‌دهند. عوامل فرا‌زبانی از جمله بافت و ایدئولوژی نیز می‌توانند منجر به انتخاب‌ها و ساخت‌های متفاوت شوند و راهبردی آفرین در ترجمه ظاهر شوند. با توجه به این موضوعات این مقاله به بررسی راهبردهای به کار رفته در ترجمه‌های قرآنی می‌پردازد. مفهوم انتخاب در پس زمینه مقاله وجود دارد و فاکتورهای تأثیرگذار بر آن، مفهوم راهبرد را در این مقاله معنی می‌بخشند و باعث گوناگونی در متن و ایجاد ترجمه‌های گوناگون می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of New Criteria in Quranic Translation

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Mosaffa Jahromi 1
  • Ahamad Moinzadeh 2
1
2
چکیده [English]

Translation does not occur in vacuum but in correspondence with language system and extralinguistic factors. Languages typically provide diverse structures or alternatives for the same sentence. Hence, a translator can choose out of different tracks. What strategies do translators provoke subsume both linguistic and extralinguistic factors including context as well as ideology. Highlighting (choosing) one element out of possible alternatives yields different sentences. This article seeks to delve into strategies upon which Quranic translations can be manifested. In so far as this article is concerned, the concept of choice is intimately in accord with strategies begged in the Holey Quran translations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice
  • Ideology
  • Linguistic System
  • Markedness
  • Metalinguistics
  • Pro-Drop Language