استفاده از فناوری نوین در آموزش زبانهای خارجی با تکیه بر نقش سینما

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

آموزش زبان خارجی، تاریخچه‌ای بسیار طولانی دارد. با توجه به این مسئله که در روند آموزش زبان خارجی، اصلی‌ترین هدف، دستیابی زبانآموز به مهارت استفاده از زبان در ارتباط مستقیم با گویشوران آن زبان است، بررسی روش‌هایی که به زبانآموز در دستیابی به این توانایی کمک می‌کند، ضروری است. ما در این مقاله بر‌آنیم تا به بررسی ضرورت و نحوة استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش زبان‌های خارجی، بر پایة بررسی موردی سینما به عنوان یک عامل توانمند در شناخت جزییات فرهنگی کشور مقصد و زبان زندة آن کشور، بپردازیم. پس از تبین دلایل ضرورت استفاده، با ارایة مدلی عملی برای استفادة کارآمد از فیلم، چند پیشنهاد به منظور کاربردی کردن دروس پخش فیلم در دانشگاه ارایه نماییم.در این مدل با انتخاب یک فیلم که نمونه‌ای از سینمای ملی روسیه محسوب می‌شود خواهیم کوشید تا به صورت عملی نحوة استفاده از فیلم به عنوان یک عامل توانمند در روند آموزش زبان به ویژه در آشنایی زبان‌آموزان با فرهنگ کشور مقصد و زبان زندة آن سرزمین را تشریح دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of Modern technology in foreign language education

نویسندگان [English]

  • Hosein Gholami
  • Mousa Abdollahi
چکیده [English]

Teaching foreign languages has a long, extended history. Ever Since man needed to communicate with other nations, the teaching of a foreign language gained a marked significance. By the end of the 18th century, after the industrial revolution, learning a foreign language and therefore teaching it became even more important. As in teaching a language the main goal is to enable learners to read, write, speak, and comprehend in that language, then studying the factors that have a key role in helping learners and improving their skills becomes more significant than before. Teaching a foreign language is almost impossible if we do not take cultural aspects into consideration. Therefore, we are required to familiarize learners with the culture of the target language community. For this purpose, cinema has been used and referred to as one of the important means for reflecting the culture of the community that speaks a special language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communicative Competence
  • Cultural Knowledge
  • Language Education
  • modern technology
  • movies