طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

توسعة دوره‌های آموزش فارسی به ‌غیر فارسی‌زبانان و تدوین کتاب‌های مختلف آموزشی مرتبط در این زمینه، تحولی فرهنگی است که با وجود آثار مثبت آن کاستی‌هایی را نیز به‌همراه دارد. مهمترین این نقص‌ها گسترة آزمون‌سازی زبان و به‌ ویژه نبود آزمون بسندگی زبان فارسی است. این مقاله به‌ تعریف و اهمیت آزمون‌سازی زبان و ارتباط آن با دوره‌های آموزش زبان فارسی پرداخته است. در این پژوهش ضمن ساخت یک نمونة آزمون بسندگی زبان فارسی با تأکید بر آزمون‌های شنیدن، خواندن و دستور، روایی و پایایی آزمون سنجیده شد. برای روایی سنجی آزمون، از فرایندی دو مرحله‌ای، شامل تحلیل داده‌های بازنگری سه دانشجوی خارجی دورة دکتری زبان و ادبیات فارسی و بهره‌گیری از نظریة بحث در سنجش روایی بهره گرفته شد. پایایی آزمون نیز به ‌شیوة آلفا کرونباخ محاسبه شد. نویسنده همچنین به ‌دلیل ابعاد مهم و تأثیرگذار آزمون در قلمرو سیاسی و فرهنگی کشور، به تولید و روایی‌سنجی آزمون ملی بسندگی زبان فارسی توجه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and validation of a Persian proficiency test

نویسنده [English]

  • Behzad Ghonsooly
چکیده [English]

The recent increase in the number of publications devoted to teaching the Persian language to speakers of other languages and the development of such courses in Iran and elsewhere signify a cultural movement. However, one of the shortcomings of this movement pertains to its oblivious stance to Persian language proficiency. This paper aims at defining language proficiency bringing its importance to the development of a national proficiency test. Attempt is, therefore, made to develop and validate a Persian language proficiency test. Two validation procedures were used mainly, retrospective protocol analysis of three subject informants and a validation procedure based on the recent argument theory. The reliability of the test was measured using the Cronbach Alpha formula in the initial phase of the test measurement. Further, the importance of the test is discussed with reference to cultural and political identity of our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language testing
  • Proficiency
  • reliability
  • the Persian Language
  • Validity