دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، فروردین 1382 (بهار و تابستان) 
تنفر، حقارت، عشق در آثار لرمانتف

گئورگى و لاد یمیرو یچ ما سکو ین؛ شهناز محمدزاده یاغچى