انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی

نویسندگان

چکیده

یکی از برجسته ترین و یژگی های تعامل بین معلمان و دانش آموزان دریافت بازخورد می باشد. در این تحقیق انتظار بازخورد" درکلاس های درس زبان انگلیسی، رابطهء آن با "موفقیت دانش آموزان " در مقطع راهنمایی، دبیرستان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده نشان دهندهء انتظار بازخورد نسبتاً بالا، رابطهء مثبت میان دو متغیر"انتظار بازخورد"، و"موفقیت دانش آموزان" است. میزان موفقیت، سطوح آموزشی بر انتظار بازخورد تأثیر قابل ملاحظه ای دارد. بررسی آزمون های تحلیل و اریانس نشان می دهد که انتظار بازخورد در سطوح سوم راهنمایی، سوم دبیرستان، نسبت به سایر سطوح بیشتر است. از دیگر اهداف این تحقیق بررسی نوع نگرش دانش آموزان ایرانی به بازخوردی است که آنان از معلمان، همکلاسی های خود دریافت می کنند. نتایج مقایسهء میانگین ها نشان می دهد که این دانش آموزان، بازخورد از معلمان خویش را ترجیح می دهند. تحلیل واریانس چند متغیره نیز بیانگر تأثیر سیستم آموزشی بر نوع نگرش دانش آموزان، نسبت به بازخورد است. در سطوحی که امتحانات به صورت نهایی برگزار می شوند، دانش آموزان خواهان دریافت بیشتر بازخورد از معلمان و همکلاسی های خود می باشند. در نهایت این پژوهش عوامل فرهنگی موثر بر این نوع نگرش را مورد بررسی قرار داده، پیشنهاد می کند که برای تغییر این نوع نگرش، یادگیری گروهی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the distinctive characteristics of the interaction between teachers and students in giving and receiving feedback. In this research, the relationship between “feedback expectancy” in English classes and “students’ achievement” in high-schools and junior high- schools has been explored. The results revealed a positive and moderate relationship between the two variables of “feedback expectancy” and “students’ achievement”. It was found that the level of achievement and the educational level have a significant main effect on feedback expectancy. The Scheffe Test showed that in the third grade high-schools and junior high-schools the expectation for giving and receiving feedback is stronger. The present research also aimed at investigating the attitude of Iranian students towards teacher and peer feedback. The Scheffe Test pointed to the effect of educational level on students’ attitude to feedback; in grades where exams are given countrywide, students expect more feedback from their teachers and classmates. At the end, this research looks into the effect of cultural factors on the attitude of students and suggests cooperative learning as a means of changing this attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperative learning
  • Feedback
  • Feedback Expectancy