بررسی تاثیر صدای پس زمینه ای بر درک شنیداری در زبان دوم(انگلیسی) با تاکید بر ویژگی های صدا

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر صدای پس زمینه ای بر درک شنیداری زبان أموزان و نیز بررسی نقش ماهیت صدا در این تأثیرگذاری انجام شد. دربارهء نقش ماهیت صدا، سه ویژگی از مجموعه و یژگی های أن مورد مطالعه قرار گرفت. این سه ویژگی عبارت بودند از: کلامی یا غیرکلامی بودن صدا (یعنی این که صدا صدای انسان باشد یا غیر انسان)، معنادار یا بی معنا بودن صدا (یعنی این که صدای کلامی برای زبان أموزان قابل فهم باشد یا خیر)، این که صدای معنادار به زبان مادری زبان أموزان باشد یا به زبانی که در حال فراگیری أنند. برای پیشبرد این اهداف، ده متن از طریق یک نوار صوتی به زبان أموزان شرکت کننده در تحقیق ارائه شد. دو متن از این ده متن بدون صدا (یعنی کاملأ واضح) بودند، هشت متن دیگر در پمس زمینه خود صدا داشتند. این صدا یا پارازیت رادیویی (به عنوان جایگزین صدای سفید که صدای غیرکلامی استاندارد محسوب می شود) بود، یا صدای کلامی به زبان روسی به عنوان صدای بی معنا، کاملأ نا آشنا)، زبان انگلیسی (به عنوان زبان دو م زبان أموزان) یا زبان فارسی (به عنوان زبان مادری زبان أموزان). تحلیل آماری داده ها نشان داد که صدای پس زمینه ای تأثیر منفی عمده ای بر درک شنیداری زبان آموزان دارد. هم چنین مشخص شد که تأثیر منفی صد ای غیرکلامی بیشتر از صدأی کلامی است. از سوی دیگر، معنای صدا به لحاظ آماری نقش چندانی در تأثیرگذاری منفی بر درک شنیداری نداشت، و سرانجام آن که صداهای زبان مادری، زبان دو م تأثیر منفی یکسانی بر درک شنیداری زبان أموزان داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present study was an attempt to empirically find out if the very presence of background noise would impair L2 listening comprehension, and also to explore to what extent the nature of noise would mediate this disruption. Regarding the latter point, the effect of lexicality, meaning, and Ll/L2 dichotomy were investigated. The participants listened, within a repeated-measures design, to ten L2 passages two of which were against a quiet background and others were in the presence of either radio static (roughly representing the white noise, i.e., the standard non-lexical noise), Russian (as a totally unknown language) noise, English (L2) noise, or Persian (Li) noise. Matched t-test results showed the background noise to be substantially disruptive of L2 listening comprehension. In addition, more masking was found from white noise that from competing speech, including the lexicality reduced the amount of masking. The effect of meaning, too, did not reach significance: Meaningless background interfered with L2 listening comprehension as much as did meaningful speech. Similarly, Li and L2 noises were statistically equal in their power to corrupt L2 listening performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • background noise
  • L2 listening comprehension
  • meaningless background speech
  • quiet background
  • white noise