بررسی ساختار مصدرها در زبان اردو و ارائهء مصدرهای جعلی با ریشه های فارسی و عربی

نویسنده

چکیده

ساختار زبان اردو با توجه به پیشینهء تاریخی آن دارای شکل های قابل توجهی است که مطالعه، تحقیق، دقت در این اشکال، به شناخت بیشتر آن کمک می کند. از سویی، مصدر از عوامل ساختاری زبان است و از آنجا که در زبان اردو بیشتر واژگان از دیگر زبان ها اخذ شده اند، مصدرهای ساده ترکیبی و جعلی موجود در آن، با توجه به گسترش میزان پذیرش کلمات دیگر زبان ها در این زبان جنبه های متفاو تی دارند. بررسی زمینه های ساختاری و شکل ساختار آن ها، در شناخت بیشتر این زبان حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Regarding its historical background, the structure of Urdu has some considerable forms the investigation of which helps us to understand it better. Infinitives are among the structural components of any language and since the majority of words in Urdu are borrowed from other languages, taking into account the ever-increasing acceptance rate of words from other languages, simple, compound and fictitious infinitives in Urdu have various features,. The investigation of the background and the structures of infinitives are of paramount importance in understating this language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compound
  • Fictitious Infinitive
  • Historical Background
  • infinitive