بررسی معانی افعال روسی با پیشوند-3a در بافت های مختلف جمله

نویسنده

چکیده

پیشوند-3a یکی از پرکاربردترین پیشوندها است. این پیشوند به فعل پایه معانی مختلفی می دهد، از عمده ترین معانی این پیشوند می توان معانی "شروع عمل" و"مکان انجام عمل" را نام برد. برای درک هر چه صحیح تر معنی و مفهوم"مکان انجام عمل" این پیشوند، نیاز به بافت های جملات دقیقی داریم تا بتوانیم معانی مکانی این پیشوند را در موقعیت های مختلف مکانی درک کنیم، در این مقاله کوشیده ایم تا قواعد کلی در زمینهء موارد کاربردی این پیشوند، در بیان معانی ارائه گردد، تا زبان آموز بتواند به آسانی به تفاوت های موجود پی ببرد و نقش آن را در بافت های جملات در ترکیب با افعال و معانی آن به خوبی درک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The prefix ‘3a’ is one of the most common one. This prefix gives various meanings to a verb base. Among the most important meaning ‘starting an action’ and ‘location of an action’ can be named. In order to completely appreciate the connotations which exist with regard to the ‘location of an action’ of this prefix, sophisticated context-bound sentences are required. This article attempts to provide the Russian language learners with some general rules about how this prefix interacts with different verbs and context-bound sentences to facilitate the understanding of these nuances in meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context
  • object
  • prefix
  • subject
  • Verb Stem