دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، آذر 1382 (پاییز و زمستان)