ریخت شناسی داستان کوتاه

نویسنده

چکیده

داستان کوتاه نوعی ادبی است که از میانهء قرن نوزد هم، همزمان با انقلاب صنعتی، به خاطر حجم کمتر آن به نسبت رمان و مجال خواندن آن در مدت زمانی کوتاه، در اروپا رواج پیدا کرد. ساده اندیشی است اگر بخواهیم به این نوع ادبی، در مقایسه با انواع دیگر، اهمیت کمتری بدهیم. زیرا دأستان کوتاه چه واقع گرایانه باشد چه شگفت انگیز، ساختاری استوار دارد که از نظر ریخت شناسی، فضا، زمان، شخصیت و... دارای اهمیت بسیار است که کوشیده ام تا در این نو شتار، بدان ها بپردازم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Short story appeared in 19I1 century. For the industrial society citizens who had not enough time for reading, it was a great opportunity. This literary genre has a considerable place in the world contemporary literature. Studying the morphology of short story, makes us acquainted with the role of space, action and characters and their structural usage in this genre.
Morphologic approach to Mateo Falcone’s story, reveals a section of a life to reader; through this section, the structural elements of a short story, have been examined and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • action
  • Character
  • Morphology
  • Short story
  • Space
  • time