نسبت زبان و شعر در نظر هردر

نویسنده

چکیده

یوهان گوتفرید هردر نه تنها در ایران، بلکه در آلمان نیز علیرغم تحقیقات فزاینده و زایدالوصفی که پیرامون آثار گستردهء وی به عمل آمده است، متفکری ناشناخته است، این امر شاید از روح انزواطلب وی نشأت گرفته باشد و یا اینکه گستردگی و تنوع آثار وی که حوزه هایی شامل: الهیات، تاریخ، ادیان، فلسفه، تبارشناسی، شعر، هنر، نقد ادبی، جامعه شناسی، علوم طبیعی، زبان شناسی و حتی سیاست را دربر می گیرد، می تواند دلیل دیگری بر این مدعا باشد. اما آنچه که راهیابی به تفکر این فیلسوف جامع العلوم را به غایت دشوار می سازد، عدم انسجام و یکپارچگی آثار وی است. این مقاله برآنست که به بررسی پار ه ای از آراء و ابوا ب هردر دربارهء مبدأ منشاء زبان و نسبت آن با شعر بپردازد. در نگاه نخست زبان وسیله ای برای شناخت اشیاء پیرامونی، درک معانی و بیان مقاصد انسان است. حال این سؤال فراروی ما قرار می گیرد که چه نسبتی میان این وجه از زبان با شعر که اوج تجلی روحانی و آسمانی است، برقرار است؟ هردر از منظری کاملاً متفاوت با نظریه های رایج زبانشناسی قرن هجدهم، به این پرسش پاسخ می دهد. بی گمان آنچه را که نگارنده نیز در این باره بنگارد، بری از کاستی نخواهد بود، اما شاید دریچه ای باشد، هر چند کوچک، اما گشوده به افقی دوردست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Johann Gottfried Herder is still unknown not only in Iran but also in Germany even though several of studies have been carried out on his written works, as well as the establishment of the “Herder Foundation” in Germany.
In my view he is still an on unknown philosopher.
This may be due to his isolated existence and the large variety of his works which consist of:
Theology, a History of Religion, Philosophy, Poety, Art, Literary Criticism, Sociology, Linguistics, Natural Science and even Politics.
But what causes difficulty in under standing him is the lack of harmony and integrity in his works.
This paper is an attempt to show the relation between language and poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognition
  • consiousness
  • language the organic
  • Logos
  • Poetry
  • self