استفاده نویسندگان بومی ایرانی و انگلیسی از فراگفتمان متنی در مقالات آموزش زبان انگلیسی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر درصدد بررسی میزان و نحوهء به کارگیری فراگفتمان متنی در مقالات تحقیقی، در زمینة آموزش زبان انگلیسی است که توسط نویسندگان ایرانی و انگلیسی به زبان انگلیسی نوشته شده اند. بدین منظور مقدمه های 73 مقاله تحقیقی، که 37 مورد آن توسط محققان ایرانی و 36 مورد آن توسط محققان انگلیسی به زبان انگلیسی در زمینهء آموزش زبان انگلیسی نوشته شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نقش- متنی نشان داد که تفاوت آماری معناداری میان نویسندگان انگلیسی و ایرانی در زمینة آموزش زبان انگلیسی در میزان استفاده از نمادهای اجرایی وجود دارد، اما این تفاوت شامل نماد های ربطی و نمادهای توضیحی نمی شود. افزون براین، هر دو گروه از نویسندگان، توالی مشابهی از این نمادهای متنی را بکار می گیرند، بدین معنا که آن ها تمایل به استفادهء بیشتری از نمادهای ربطی، نسبت به نمادهای توضیحی و نسبت به نمادهای اجرایی دارند. نتایج این تحقیق می تواند درتدریج مهارت های نوشاری، نگارش و ترجمه موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study examines the use of textual metadiscourse in ELT research articles written by Persian and Anglo-American academic writers. To this end, the introduction sections of 73 English academic research articles were selected. The functional- contextual analysis revealed a statistically significant difference between Iranian and Anglo-American academic writers in their use of illocution markers, but no meaningful differences were noticed in their use of text connectives and code glosses. Moreover, both groups of writers used theses markers in the same hierarchical order, i.e. they tend to use more text connectives than code glosses than illocution markers. The results of this study can be helpful in writing instruction, writing skills and translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • code glosses
  • illocution markes
  • text connectives
  • Textual metadiscourse