گی دو موپاسان در ایران

نویسنده

چکیده

کی دو مرپاسان از نوول نویان بزرگ فرانسه در قرن نوزدهم بود. نوول های او، نسبت
به سایر نوول نویس ها، از نظر مضمون، روانی و طرز بیان، نوپردازی در نوول نویسی برد و در نتیجه تحول چشمگیری را در انواع ادبی به دنبال داشته است. استقبال خوانندگان، به ویژه در ایران، ترجمه های متعددی را از آثار او موجب شده است و ظاهرأ این ترجمه تحولات جالبی را نیز در ادبیات معاصر ما را به همراه داشته است. این امر و نیز بخصوص سهم مترجمان ما در این مقاله، که به تأثر و تأئیر هم می پردازد، بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Guy de Maupassant was one of the great French novelists in 19th century. His novels, as compared with other ones blaze the trial in innovating the contents, smoothness in novel writing. Thanks to these characteristics, he initiated a noticeable change in all literary genres. Popular welcome, in particular in Iran, to his literary works contributed to the production of various kinds of translations in the world all over, obviously, these translations seem to have brought about striking changes in our contemporaneous literature. This with the common shares of translators in this article, which interact each other, will be considered in details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 19th century
  • French literature
  • Guy de Maupassant
  • interaction (effected and affected)
  • Translation