مفهوم روسی(cqacTbe)در بوته معناشناسی تاریخی

نویسنده

چکیده

معناشناسی تاریخی، یا به تعبیر دیگر مطالعه در فرایند شکل گیری معنا، ابزاری کارأمد برای شناخت مفاهیم مربوط به فرهنگ های گذشته و پیوستگی های أن با فرهنگ های کنونی است. در مقالهء حاضر، معنای،واژهء روسی با همین رویکرد مورد بررسی قرار گرفته است. نخست با بررسی ریشه شناختی بر روی و اژه، نشان داده شده که چگونه این و اژه در مراحل تاریخی شکل گیری زبان، با ترکیب پیشوند،”c” و اژهء " ، به عنوان معنای اسمی پایه ساخته شده است. سپس در مقایسه میان فرأیند ساخت معنای در رو سی و برخی واژه های هم ارز در چند زبان دیگر هند و ارو پایی، نشان داده شده است که چگونه مفهوم (بخت، قسمت) در جهان بینی اسلاو ی، زمینه ساز شکل گیری این معنای مرکب گشته است. در ادامه، سیر تغییرات رخ داده دربارهء معنای بررسی شده و مسیر أن تا ساخت مفاهیم نوین پی گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

“Historical Semantics”, i. e., the study of the process of the formation of meaning, is a practical means for understanding concepts relating past cultures and their relationship with contemporary ones. By applying this approach, the present article looks into the meaning of the Russian word cqacTbe. Firstly, the etymological analysis of the word showed how, in the process of historical formation of the language, it has been formed by combining the prefix “c” with the word “qaTb’ to make a base noun. Then, in a comparison between the process of the formation of “cqacTbe” and other parallel words in a number of Indo-European languages, it has been indicated how the concept “1aCTb” (fortune, fate), in Russian ideology, paved the way to form this compound meaning. After that, the process of the developments in the meaning of “cqacTbe” has been investigated followed by the construction of modern concepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Etymology
  • Fate
  • Fortune
  • Historical Semantics
  • prosperity