دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1399