دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
13. خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

صفحه 292-316

محمدرضا فارسیان؛ فاطمه قادری


14. تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز

صفحه 317-342

امیر مقدم متقی؛ مولود خوانچه زرد؛ مسعود باوان پوری